Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoimessa verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta julkaistaan artikkeleja ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri osa-alueilta. Lehti tarjoaa julkaisukanavan muun muassa kokeilujen ja hankkeiden kokemuksista, käynnissä olevien tutkimushankkeiden alustavista tuloksista, ja kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. ISSN 1799-0181. Lisätietoa lehden kotisivuilta.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Suomen kielen ja kirjallisuuden osaamista arvioimassa : tasapainoilua oppimisen tavoitteiden ja osaamisen kriteereiden välillä 

  Kauppinen, Merja; Hellgren, Jan (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Artikkelissa tarkastellaan suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden (Opetushallitus 2014) tulkintaa ja arviointikriteerien soveltamista kansallisessa oppimistulosarvioinnissa. Päättöarvioinnin hyvän osaamisen ...
 • Oppimista, osaamista ja opetusta arvioimassa : mikä meitä puhuttaa juuri nyt? 

  Härmälä, Marita; Kauppinen, Merja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Monilukutaito ja pedagogisen toiminnan arviointi varhaiskasvatuksessa 

  Mertala, Pekka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Käsittelen artikkelissa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arviointia. Keskitän tarkastelun erityisesti monilukutaitoon, sillä se on kansallisen varhaiskasvatussuunnitelmien arvioinnin mukaan (Repo ym. 2019) heikoimmin ...
 • Muutosvalmius ja toimivat yhteistyökäytänteet avaimina onnistuneeseen opetussuunnitelmaprosessiin 

  Kauppinen, Merja; Härmälä, Marita; Saarinen, Jaana; Venäläinen, Salla; Viitala, Mikko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Opetussuunnitelmien toimeenpano on yksi pedagogiikan kehittymisen kriittisistä pisteistä. Vaikka kirjoitettu opetussuunnitelma olisi kuinka ajantasainen ja jäsentynyt, se jää vain juhlapuheisiin ja pöytäkirjoihin, elleivät ...
 • Kohti kielitaitoista ja kielitietoista maailmankansalaisuutta : A-englannin päättöarvioinnin kriteerit käyttöön 

  Kökkö, Hanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit ovat tarkentuneet, mutta kuinka selkeitä ne ovat kieltenopettajille? Hämmennystä ovat herättäneet varsinkin A-englannin tavoitteiden T1−T5 kriteerit. Vaikka nämä ei-kielelliset ...
 • Miten korkeakouluopiskelijoiden kirjallista kielitaitoa voi testata verkossa? 

  Peltomäki, Anna-Maria; Vänskä, Hanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Verkossa ilman valvontaa tapahtuva kirjallisen kielitaidon testaus on korkeakouluopinnoissa vielä melko uutta. Se herättää paljon kiinnostusta ja ihmetystäkin: Miten opettaja voi varmistua opiskelijan osaamisesta ja ...
 • Kehittyvät taidot, kehittyvä opetussuunnitelma 

  Ukkola, Annette; Metsämuuronen, Jari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Karvi käynnisti syksyllä 2018 perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnin. Arvioinnissa seurataan matematiikan ja äidinkielen taitojen kehittymistä perusopetuksen ajan. Artikkeli käsittelee pitkittäisarvioinnin ...
 • Lukion opetussuunnitelman monikielinen käänne 

  Inha, Karoliina; Halvari, Anu; Kuukka, Katri (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Uudet Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2019) otetaan käyttöön syksystä 2021 alkaen. Perusteita on kehitetty aikana, jolloin kielitaidon ja kielivarannon kaventuminen huolettaa yhä useampia, monipuolisen ...
 • Språkstigen i de svenskspråkiga skolorna – utmaningar och möjligheter 

  Granskog, Pamela; Nurmela, Yvonne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  I denna artikel är vårt syfte är att betrakta språkreserven och vad den innebär ur de svenskspråkiga skolornas perspektiv. Vi tar avstamp i nationella styrdokument, forskning- och utvärderingsrapporter, språkundervisning ...
 • Eettisyys ja kestävä kehitys kielten opetuksen ja kielten opettajien koulutuksen tulevaisuuden haasteena 

  Maijala, Minna; Heikkola, Leena Maria; Laine, Päivi; Mutta, Maarit; Mäntylä, Katja; Rose, Judi; Vaakanainen, Veijo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen uudessa tutkimushankkeessa Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) (2021–2024) tutkitaan, miten suomea ja muita Suomessa opiskeltavia kieliä voidaan opettaa eettisesti ...
 • Tieteen monikielinen termistö yhteisöllisenä toimintana korkeakouluopetuksessa 

  Enqvist, Johanna; Onikki-Rantajääskö, Tiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tässä artikkelissa tarkastelemme erityisesti korkeakoulutukseen liittyvää kysymystä siitä, kuinka opiskelijat omaksuvat taidon osallistua oman alansa asiantuntijadiskurssiin useammalla kuin yhdellä kielellä. Keskeisiä ...
 • Teknologiavälitteinen kokousvuorovaikutus tarvitsee sujuakseen muutakin kuin kielellistä ja teknistä osaamista 

  Oittinen, Tuire (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Millaista etäkokousten vuorovaikutus on, ja miten sitä viedään eteenpäin? Onko väliä, käytetäänkö videoyhteyttä? Millaiset käytänteet ovat hyviä ja toimivia? Tällaisiin kysymyksiin etsin vastauksia englannin kielen ...
 • Kielitietoinen asiantuntijatyö ja sukupuolitietoinen viestintä keinoina edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä 

  Rask, Shadia; Teräsaho, Mia; Nykänen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Työelämän monimuotoisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan erilaisia ja toisiinsa linkittyviä keinoja. Useat tutkimukset ovat viime vuosina osoittaneet, että syrjintää ilmenee eri ...
 • English only? : kielten opettajien käsityksiä kielivalintojen monipuolistamisen esteistä ja keinoista 

  Mäntylä, Katja; Veivo, Outi; Pollari, Pirjo; Toomar, Jaana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Huoli Suomen ja suomalaisten hupenevasta kielivarannosta on viime vuodet ollut kielikoulutuksen kestopuheenaihe. Englannin taidon hyödyn ja välttämättömyyden ymmärtävät kaikki, mutta samalla moni ajattelee, että englanti ...
 • Kielivarannon valot ja varjot 

  Vaarala, Heidi; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä kielten ja viestinnän opiskelusta moniammatillisissa ryhmissä 

  Pollari, Pirkko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) toteutettiin vuosina 2017–2019 kokeilu, jossa suomenkielisten ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien opiskelijat opiskelivat englantia, ruotsia ja viestintää moniammatillisissa ryhmissä. ...
 • Monikielisyyden näkeminen voimavarana : kokemuksia Utrechtin kansainvälisestä koulusta 

  Roiha, Anssi; Post Uiterweer, Melanie; Absalom, Helen (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Monikielisyys on nykyisin arkipäivää monissa kouluissa. Myös Suomen kouluissa erikielisten oppilaiden määrä on kasvanut ja sen odotetaan yhä kasvavan tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten koulut voivat ...
 • Språkbadets betydelse för tidigare språkbadselevers liv 

  Muurimäki, Karoliina; Mård-Miettinen, Karita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Denna artikel grundar sig på en avhandling pro gradu i svenska språket (Muurimäki 2020). I avhandlingen undersöktes språkbadets betydelse för livet hos en grupp unga vuxna som gått på samma klass i svenskt språkbad. ...
 • Lausepaino-ongelmia : ääntämisen ymmärrettävyyteen voi vaikuttaa se, mitä painottaa ja miten 

  Heinonen, Henna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tässä artikkelissa tiivistän väitöskirjani neljän osatutkimuksen pääteemat ja tulokset. Väitöskirjani sijoittuu soveltavan kielitieteen oppiaineeseen, ja sen on tarkoitus hyödyttää kieltenopetusta ja ääntämisenoppimista. ...
 • "The thing… is kinda complicated" : What and how do you assess in CLIL? 

  Leontjev, Dmitri; deBoer, Mark (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  “Every teacher is a language teacher” has almost become a mantra in educational systems throughout the world. However, what does it mean in practice? If language learning and teaching is a part of any classroom, how do you ...

View more