Tehostettu tuki ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn ideaalimalli esiopetuksessa : oppilashuollon asiantuntijoiden käsityksiä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Savolainen, Taija
dc.date.accessioned 2012-12-07T10:50:55Z
dc.date.available 2012-12-07T10:50:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239836
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40549
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212073317 en
dc.description.abstract Varhainen puuttuminen on ollut varhaiskasvatuksessa jo pitkään yhtenä toiminta-ajatuksena, ja perusopetuslain muutos vuonna 2010 toi esiopetukseen uuden tukimuodon, tehostetun tuen. Oppimisvaikeudet ovat yksi osa-alue, johon varhaisen puuttumisen ja tehostetun tuen avulla voitaisiin vaikuttaa. Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin oppilashuollon asiantuntijoiden käsityksiä tehostetusta tuesta esiopetuksessa sekä näkemyksiä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn keskittyvästä ideaalimallista. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä käytettiin fenomenografista tutkimusotetta. Tutkittavien joukko muodostui yhdeksästä oppilashuollon asiantuntijasta, joita haastateltiin teemahaastatteluin syksyllä 2010. Haastattelut analysoitiin fenomenografisella tutkimusotteella. Oppilashuollon asiantuntijoiden käsitykset tehostetusta tuesta jakaantuivat neljään kuvauskategoriaan, joita olivat 1) työntekoon liittyvät muutokset, 2) muutoksen vastaanotto, 3) sijoittaminen tukiportaikossa sekä 4) lapsi tuen saajana. Oppilashuollon asiantuntijoiden käsitykset ideaalimallista, joka keskittyisi oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, jakaantuivat myös neljään kuvauskategoriaan: 1) ajatuksiin konkreettisesta toteutuksesta, 2) varhaisen tuen näkökulmaan, 3) ideaalimallin toteutumisen ehtoihin sekä 4) ideaalimallin ajatuksen vastaanottoon. Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että tehostettu tuki esiopetuksessa tarvitsee selkeämpää määrittelyä käytännön toteuttamisen osalta. Esiin nousi monimuotoisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä: vahvojen näkemyksien ohella esitettiin jäsentymättömämpiä käsityksiä tehostetusta tuesta. Tehostetun tuen käytäntö voisi puuttua esimerkiksi oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, johon haastateltavat hahmottelivat ideaalista toimintamallia. Oppilashuollon asiantuntijoiden käsitysten perusteella varhainen tunnistaminen ja tuki olisi tarpeen jo ennen esiopetusikää. Ideaalimallin toteuttaminen vaatisi vahvaa muutosjohtamista sekä resursseja. Tutkimustulokset haastavat varhaiskasvatuksen ammattilaiset kehittelemään selkeämpää ja yhteneväisempää mallia esiopetuksen tehostetuntuen käytännön toteuttamiselle. Ammattitaitoisen varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksella ja täydennyskoulutuksella voimme osaltamme vastata tähän tarpeeseen. Myös varhaisempi puuttuminen oppimisvaikeuksiin ja varhainen tukeminen oppimisvaikeuksia kohdatessa vaativat osaajiksi varhaiskasvatuksen ammattilaisia. fi
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other esiopetus
dc.subject.other tehostettu tuki
dc.subject.other oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
dc.subject.other käsitykset
dc.subject.other varhainen puuttuminen
dc.subject.other varhainen tuki
dc.title Tehostettu tuki ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn ideaalimalli esiopetuksessa : oppilashuollon asiantuntijoiden käsityksiä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201212073317
dc.subject.ysa esiopetus
dc.subject.ysa oppimisvaikeudet
dc.subject.ysa ennaltaehkäisy
dc.subject.ysa käsitykset
dc.subject.ysa varhainen puuttuminen
dc.subject.ysa varhainen tuki
dc.subject.ysa oppilashuolto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.method Fenomenografia
dc.date.updated 2012-12-07T10:50:55Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record