Asiakasorganisaatioiden osallistumisen vaikutus laatuun ohjelmistotuotannossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Takanen, Riitta
dc.date.accessioned 2012-12-05T11:38:17Z
dc.date.available 2012-12-05T11:38:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40543
dc.description.abstract Asiayhteys ja ympäristö vaikuttavat siihen, miten määrittelemme laadun yleisesti sekä miten määrittelemme erityisesti ohjelmistojen laadun. Laatunäkemykset, jotka ovat ensisijaisia ohjelmistokehittäjille ja -yrityksille, eivät välttämättä vastaa asiakkaalle tärkeitä näkökulmia. Uuden sovelluksen kehittäminen on usein ohjelmistoyrityksen ja asiakkaan yhteistyötä. Etenkin ketterässä ohjelmistokehityksessä asiakkaan edustajia tarvitaan projektiryhmässä koko ohjelmistokehitysprosessin ajan. Suunnitelmapohjaisissa ohjelmistokehitysmenetelmissä asiakkaan osallistuminen voi olla rajoitetumpaa, tyypillisesti siihen sisältyy vaatimusten määrittely ja tuotteen hyväksymismenettelyt. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää asiakkaan roolin ja tehtävien ilmenemistä ohjelmistotuotannossa sekä sitä, miten asiakasorganisaatioiden panostus vaikuttaa tuotteen laatuun. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti asiakasorganisaatioissa koettu ohjelmiston laatu. Asiakasorganisaatioiden tapoja osallistua ohjelmistokehitykseen on kuvattu useissa tutkimusraporteissa. Niissä on arvioitu myös osallistumisen vaikutusta ohjelmistojen laatuun ja nähty se pääsääntöisesti positiivisena. Etenkin vaatimusmäärittelyn laadulla näyttäisi raporttien mukaan olevan ratkaiseva merkitys projektin menestykselle ja sille miten tuote täyttää tarkoituksensa. Kuitenkin monet tämänkin tutkielman lähdeaineistona käytetyistä tutkimuksista perustuvat kyselyihin tai haastatteluihin, joiden kohteena ovat olleet ohjelmistokehittäjät ja muut ohjelmistoyritysten edustajat eivätkä asiakasorganisaatiot suoraan. Vastauksia tutkimuskysymyksiin voidaan siten pitää vain osittaisina. Monet ohjelmiston elinkaarta kuvaavat mallit painottavat tuotekehityksen vaiheita ennen tuotteen julkaisua. Elinkaaren pisin ja asiakkaan kannalta oleellisin vaihe, ylläpitovaihe, alkaa kuitenkin tuotteen käyttöön hyväksymisen jälkeen. Asiakkaan tulee voida vaikuttaa ohjelmiston jatkokehitykseen myös ylläpitovaiheessa, ja on tarpeen tutkia ja kehittää menetelmiä tätä yhteistyötä varten. fi
dc.description.abstract Context and environment influence on how we define quality in general and also how we determine software quality in particular. Quality aspects which are primary to software developers and the vendor companies may not be equally important to customer organizations. Creating a new application is often a cooperative effort of a customer organization and a software company. Especially in the agile software development representatives of the customer organization are needed in the project group during the whole software development process. In plan-driven software development methods customer involvement is often more restricted, it typically includes requirements elicitation and acceptance procedures of the product. The purpose of this bachelor’s thesis is to study the role and tasks customers have in software engineering and what kind of an influence the participation of customer organizations has on the quality of the product. Interest was taken especially in the customer experience in software quality. There are numerous research reports describing how customers participate in software engineering. The effects of customer involvement on software quality have also been assessed. In most of those reports customer involvement is considered to have a positive influence. The reports seem to show that particularly the quality of requirements engineering has a crucial effect on the success of the project and on how the product fulfills its intended functions. However many of the reports, also those used as sources for this bachelor’s thesis, are based on surveys and interviews that were targeted to software developers and other representatives of software vendors and not directly to the customer organizations. Thus the research questions remained partially unanswered. Software life cycle models often emphasize the phases of software development before releasing the product. However, the longest and for the customer the most relevant phase – the maintenance phase – starts when the product is accepted for use. The customer should be able to influence on further development of the software product even during the maintenance phase, and methods for this cooperation should be researched and developed. en
dc.format.extent 35
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other asiakasorganisaatio
dc.subject.other laatu
dc.subject.other ohjelmisto
dc.subject.other ohjelmistotuotanto
dc.title Asiakasorganisaatioiden osallistumisen vaikutus laatuun ohjelmistotuotannossa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201212053311
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.date.updated 2012-12-05T11:38:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record