Oppilaiden motivaatio liikuntatunneilla ja toimintakykytestitunnilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Manninen, Mika
dc.date.accessioned 2012-12-03T10:31:58Z
dc.date.available 2012-12-03T10:31:58Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239548
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40504
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212033274 en
dc.description.abstract Mika Manninen. 2012. Oppilaiden motivaatio liikuntatunneilla ja toimintakykytestitun-nilla. Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma. 102 s., 9 s. liites. ______________________________________________________________________ Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 5. ja 8.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien itsemää-räämismotivaatiota, tavoiteorientaatioita, motivaatioilmaston kokemista, viihtymistä ja huolestuneisuutta tavallisilla liikuntatunneilla sekä erityisesti toimintakykytestitunnilla. Tarkoituksena oli myös selvittää sukupuolten ja luokkatasojen välisiä eroja edellä kuva-tuissa muuttujissa sekä vertailla oppilaiden kokemuksia liikuntatuntien ja toimintakyky-testien välillä. Tutkimuksen tehtävänä oli lisäksi selvittää, mitkä motivaatiotekijät selit-tävät toimintakykytestituntien aikaista viihtymistä ja huolestuneisuutta. Tutkimuksen kohdejoukkona oli Jyväskylän läheisten alueiden koulujen 5. ja 8.-luokkalaiset tytöt ja pojat (n=279). Otos koostui kahdesta pienemmästä aineistosta, jotka muodostuivat sen mukaan, mihin kyselyihin oppilaat vastasivat keväällä 2011. Mo-lemmat aineistot vastasivat huolestuneisuutta ja viihtymistä selvittäviin väittämiin, mutta ensimmäinen aineisto vastasi vain itsemääräämismotivaatiota selvittäviin väittämiin toisen aineiston vastatessa koettua motivaatioilmastoa ja tavoiteorientaatiota kartoitta-viin väittämiin. Itsemääräämismotivaatiota tarkasteltiin Sports Motivation Scale-mittarilla. Motivaatioilmaston tutkimiseen käytettiin suomalaista koululaisten motivaa-tioilmastomittaria. Tavoiteorientaatioiden kuvaamiseen käytettiin Perception of Success Questionaire – mittarin lasten versiota. Viihtymistä tutkittiin Enjoyment in sports scale-mittarilla ja huolestuneisuutta yhdellä väittämällä. Mittareiden luotettavuutta tarkastetiin Cronbachin alfakeroimella. Tuloksia analysoitiin korrelaatiokertoimien, t-testin, parit-taisen t-testin ja lineaarisen regressioanalyysin avulla. Oppilaiden itsemääräämismotivaatio oli sekä toimintakykytestitunnilla ja tavallisilla liikuntatunneilla suhteellisen hyvä. Oppilaat olivat myös enemmän tehtävä- kuin kilpai-lusuuntautuneita ja kokivat motivaatioilmastot valtaosin tehtäväsuuntautuneiksi sekä tavallisilla liikuntatunneilla että toimintakykytestitunnilla Oppilaat viihtyivät myös hyvin niin tavallisilla liikuntatunneilla kuin toimintakykytestitunnillakin, eivätkä olleet kovinkaan huolestuneita toimintakykytesteistä. Tyttöjen kokemukset toimintakykytesti-tunneista eivät eronneet tavallisilta liikuntatunneilta tai ne olivat joiltain osin paremmat. Poikien osalta eroja ei ollut tai he kokivat liikuntatunnit myönteisemmiksi kuin toimin-takykytestitunnit. Oppilaiden sisäinen motivaatio ja motivaatioilmaston kokeminen teh-täväsuuntautuneeksi selittivät myönteisimmin viihtymistä ja kielteisimmin huolestunei-suutta toimintakykytestitunnilla. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston luo-minen tavallisille liikuntatunneille ja toimintakykytestitunneille on tärkeää. Oppilaiden itsemääräämismotivaatiota pitäisi myös tukea.
dc.format.extent 111 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other itsemääräämisteoria
dc.subject.other tavoiteorientaatio
dc.subject.other motivaatioilmasto
dc.subject.other viihtyminen
dc.subject.other huolestuneisuus
dc.subject.other toimintakykytestit.
dc.title Oppilaiden motivaatio liikuntatunneilla ja toimintakykytestitunnilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201212033274
dc.subject.ysa itsemääräämisteoria
dc.subject.ysa tavoiteorientaatio
dc.subject.ysa motivaatioilmasto
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa huolestuneisuus
dc.subject.ysa viihtyvyys
dc.subject.ysa koululiikunta
dc.subject.ysa toimintakyky
dc.subject.ysa toimintakykytesti
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-12-03T10:31:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record