"Pääsitkö kärryille?" : ymmärtämisen varmistaminen yläkoulun matematiikan tunneilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnunen, Anni
dc.date.accessioned 2012-10-26T15:23:10Z
dc.date.available 2012-10-26T15:23:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233467
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40114
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210262799 en
dc.description.abstract Kinnunen, Anni. ”PÄÄSITKÖ KÄRRYILLE?” Ymmärtämisen varmistaminen yläkou-lun matematiikan tunneilla. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yli-opiston kasvatustieteiden laitos, 2012. 70 sivua. Julkaisematon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia keinoja matematiikan aineen-opettajat käyttävät oppilaiden ymmärtämisen varmistamiseen. Tarkastelun kohteena olivat myös keinojen ulottuminen kaikkiin oppilaisiin sekä opettajien omat ajatukset ymmärtämisen varmistamisesta. Tutkimus on osa MUST-projektia, joka tutkii matema-tiikan oppituntien luokkahuonevuorovaikutusta ja käsitteiden opettamista sosiokulttuu-risesta näkökulmasta käsin. Tutkimukseen osallistui kuusi matematiikan aineenopettajaa kahdesta eri yläkoulusta. Aineisto muodostui 30 kuvatusta oppitunnista, jotka analysoitiin keskustelunanalyysiä käyttäen. Oppitunneista valittujen lyhyiden tallenteiden pohjalta opettajat reflektoivat ymmärtämisen varmistamiseen liittyvää toimintaansa stimulated recall -tilaisuuksissa. Nämä keskustelut tallennettiin ja niistä tehdyt litteraatit olivat myös osa aineistoa. Tutkimustulosten mukaan opettajat varmistivat oppilaiden ymmärtämistä sekä suoraan siihen liittyvien kysymysten avulla että epäsuoria keinoja käyttämällä. Epäsuoria ym-märryksen varmistamisen keinoja olivat tarkistuskysymykset, tiedustelukysymykset, itsenäinen työskentely sekä oppilaiden oman ajattelun esille tuomisen mahdollistaminen. Eri keinoja käyttämällä opettajat saivat tietoa erilaisesta ymmärtämisestä: prosedu-raalisesta ja konseptuaalisesta. Käytetyt keinot eivät kuitenkaan ulottuneet kaikkiin op-pilaisiin, vaan niillä saatiin tietoa lähinnä aktiivisimpien oppilaiden ymmärryksen tasosta. Itsenäistä työskentelyä pidettiinkin keskeisenä keinona, sillä sen avulla päästiin käsiksi myös hiljaisimpien oppilaiden muodostamiin käsityksiin. Eri keinojen yhdistäminen ja kaikkien oppilaiden aktivoiminen näyttäisi lisäävän opettajien mahdollisuuksia saada tietoa oppilaiden ymmärtämisestä.
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other matemaattinen käsite
dc.subject.other yläkoulu
dc.subject.other sosiokulttuurinen näkökulma
dc.subject.other ymmärtäminen
dc.subject.other keskustelunanalyysi
dc.title "Pääsitkö kärryille?" : ymmärtämisen varmistaminen yläkoulun matematiikan tunneilla
dc.title.alternative Ymmärtämisen varmistaminen yläkoulun matematiikan tunneilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210262799
dc.subject.ysa matematiikka
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa käsitteet
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa ymmärtäminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en
dc.subject.method Keskustelunanalyysi
dc.date.updated 2012-10-26T15:23:10Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record