Motivational strategies as perceived and implemented by future L2 teachers : a comparison of two groups of Finnish university students

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sillanpää, Jere
dc.date.accessioned 2012-10-17T09:47:53Z
dc.date.available 2012-10-17T09:47:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232710
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40017
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210172709 en
dc.description.abstract Motivaatiotutkimus on vuosikymmeniä keskittynyt motivaatioon oppijan näkökulmasta luoden erilaisia motivaatioteorioita. Motivaatio on erittäin tärkeä tekijä vieraan kielen oppimistulosten selittäjänä, joten viime vuosikymmenellä kiinnostuttiin myös käytännön toimista, joita opettaja voi toteuttaa parantaakseen oppilaiden motivaatiota luokkahuoneissa. Näitä toimia kutsutaan motivointistrategioiksi. Tulevien vieraiden kielten opettajien käsitykset ja kokemukset motivointistrategioista Suomessa olivat lähes tutkimaton aihe, joten kyseinen näkökulma otettiin tähän tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli määrällisten menetelmien avulla saada käsitys tulevien opettajien yleisestä tietoisuudesta motivointistrategioista sekä pedagogisten opintojen aikana saadusta tiedosta motivointistrategioista. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kyselylomaketta käyttäen saada selville, miten hyödyllisinä tulevat opettajat (N = 84) motivointistrategioita pitivät, miten paljon he olivat niitä kahden viimeisen vuoden aikana käyttäneet sekä selvittää mahdollinen suhde hyödyllisyyden ja strategioiden käytön välillä. Tutkimukseen valittiin 41 motivointistrategiaa kaikki niiden eri osa-alueet mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Tuloksia analysoitaessa vertailtiin kahta ryhmää, joista toinen oli suorittanut opettajaopintonsa viimeistään edellisenä lukuvuonna (25 henkilöä) ja toinen (59 henkilöä) oli parhaillaan suorittamassa opettajaopintojensa viimeistä lukuvuotta. Tulokset osoittivat, että kokeneempi ryhmä oli selkeästi tietoisempi motivointistrategioista kuin kokemattomampi ryhmä, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä. Opettajaopintojen aikana saadun tiedon määrä motivointistrategioista oli kaikkien vastaajien kesken suhteellisen vähäinen, eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vastauksissaan sen suhteen. Ryhmien välillä ei myöskään ollut suurta eroa näkemyksissään motivointistrategioiden hyödyllisyydestä, mutta kokeneempi ryhmä oli käyttänyt motivointistrategioita opetuksessaan selkeästi kokemattomampaa ryhmää enemmän, mikä näkyi myös suhteessa hyödyllisyyden ja motivointistrategioiden käytön välillä. Sen sijaan kokemattomammalla ryhmällä vastaavaa suhdetta ei ollut. Tulokset osoittivat, että mitä enemmän kokemusta ja pedagogista tietoutta tulevilla opettajilla oli, sitä enemmän he olivat käyttäneet eri motivointistrategioita opetuksessaan viimeisen kahden vuoden aikana. Vaikka vastaajat pitivät motivointistrategioita hyödyllisinä, he kokivat saaneensa tietoa motivointistrategioista pedagogisten opintojen aikana vähäisesti. Koska motivointistrategiat koettiin hyödyllisinä tulevien opettajien keskuudessa, ja koska niiden käyttö on tutkitusti parantanut oppimistuloksia nostamalla oppilaiden motivaatiota, opettajat voivat hyödyntää tietoa motivointistrategioista käytännön opetuksessaan vieraiden kielten oppitunneilla.
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other motivation
dc.subject.other motivational strategies
dc.subject.other L2 teaching
dc.subject.other foreign language classroom
dc.title Motivational strategies as perceived and implemented by future L2 teachers : a comparison of two groups of Finnish university students
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210172709
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa motivointi
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa opetus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-10-17T09:47:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record