Paskaduunia vai parkettikosmetologiaa? : siivousammatin työhyvinvointi ja työmotivaatio

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pienonen, Heidi
dc.date.accessioned 2012-10-05T09:38:08Z
dc.date.available 2012-10-05T09:38:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231791
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39911
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa kartoitettiin siivoojien työhyvinvointia ja työmotivaatiota siivoojien itsensä kokemana, heidän omista näkökulmista käsin. Tutkimuksen painopiste on pyritty pitämään siivoojien työhyvinvointiin ja työmotivaatioon positiivisesti vaikuttavissa tekijöissä, mutta realistisen näkökulman muodostamiseksi esiin nostettiin myös näihin ilmiöihin negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä, joita siivoojat itse toivat säännöllisesti esiin. Siivoojien työhyvinvointia tarkasteltiin tarvehierarkkisesta näkökulmasta käsin, ja työmotivaation tarkasteluun käytettiin autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden käsitteitä, joiden nähdään olevan itsemääräämismotivaatiossa sisäisen motivaation kokemisen kannalta keskeisessä roolissa. Tutkimusmenetelmiä voidaan luonnehtia laadullisiksi. Aineisto kerättiin haastattelemalla siivoojia, ja etukäteen teemoitellut haastattelut toteutettiin fokusryhmittäin niin, että ryhmät muodostuivat siivoojien työnantajasektoreiden mukaisesti. Myös aineiston analyysi toteutettiin mahdollisimman aineistolähtöisesti, kuitenkin huomioiden tutkimuksen teoreettiset viitekehykset. Tutkimustulosten mukaan siivoojien työhyvinvointi muodostuu ja rakentuu kaikille hierarkian tasoille. Minkään näistä tasoista ei voida sanoa olevan työhyvinvoinnin kannalta merkittävin tekijä, mutta varsin selkeästi siivoojat nostivat työhyvinvointiinsa keskeisesti liittyvinä tarpeina esiin sellaisia tekijöitä, joihin heillä itsellään oli jollakin asteella välitöntä vaikutusvaltaa. Tarpeet eivät myöskään muodostuneet hierarkkisesti, vaan paremminkin aktualisoituivat hyvin tilannekohtaisesti. Siivoojien työmotivaatio muodostuu koetusta autonomiasta, pätevyydestä ja yhteenkuuluvuudesta, mitkä kokonaisuutena vaikuttivat positiivisesti työmotivaatioon. Koettu autonomia liittyi erityisesti työn tekniseen suorittamiseen ja osittain myös työn suunnitteluun. Pätevyyskokemukset liittyivät erityisesti työn tarjoamiin haasteisiin sekä kykyyn vastata niihin, ja pätevyys konkretisoitui erityisesti esimiestason toiminnan kautta. Korkeana koettu pätevyys vaikutti myös koettuun autonomiaan positiivisesti. Koettu yhteenkuuluvuus oli siivoojilla suhteellisen vahvalla pohjalla, mikä ilmeni erityisesti horisontaalisten ja vertikaalisten suhteiden avoimuutena ja luottamuksena sekä toimivana ja hyvänä työskentelyilmapiirinä. Korkea yhteenkuuluvuus edisti myös autonomian ja pätevyyden kokemista siivoustyössä. fi
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other siivoustyö
dc.subject.other työmotivaatio
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.title Paskaduunia vai parkettikosmetologiaa? : siivousammatin työhyvinvointi ja työmotivaatio
dc.title.alternative Siivousammatin työhyvinvointi ja työmotivaatio
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210052613
dc.subject.ysa siivous
dc.subject.ysa siivoojat
dc.subject.ysa työmotivaatio
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Laadullinen tutkimus
dc.date.updated 2012-10-05T09:38:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record