Tutkimus lasten kokeman lähisuhdeväkivallan kohtaamisesta ja siihen puuttumisesta erikoissairaanhoidossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rantonen, Anni
dc.date.accessioned 2012-09-28T11:43:27Z
dc.date.available 2012-09-28T11:43:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231419
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38680
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan lasten kokeman lähisuhdeväkivallan kohtaamista ja siihen puuttumista erikoissairaanhoidossa. Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvaa fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa. Lapsiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta voidaan puhua myös lapsen kaltoinkohteluna. Lähisuhdeväkivalta on kulttuurinen ilmiö, joka koskettaa tavalla tai toisella suurta osaa suomalaisista lapsista ja nuorista. Väkivalta aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä sairastavuutta, minkä vuoksi siihen olisi pyrittävä puuttu-maan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Terveydenhuolto on usein ensimmäinen ta-ho, jossa lähisuhdeväkivalta tulee ilmi. On kuitenkin havaittu, että väkivallan tunnistami-nen ja siihen puuttuminen on terveydenhuollon henkilöstölle haastavaa. Tutkielma on toteutettu osana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toiminutta Lähisuhdevä-kivalta-projektia. Aineistona on käytetty projektissa kerättyä fokusryhmähaastatteluaineis-toa, johon kuuluu kuusi henkilöstön ryhmähaastattelua. Haastateltavina on erikoissairaan-hoidossa työskenteleviä lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, psykologeja ja sosiaalityönte-kijöitä. Aineistoa on analysoitu sisällönanalyysilla ja diskurssianalyysilla. Näillä menetel-millä on pyritty selvittämään, mitä ja miten lasten kokeman lähisuhdeväkivallan kohtaami-sesta ja siihen puuttumisesta puhutaan. Tutkimus on määritelty osaksi terveyssosiaalityön tutkimusta, joka tarkastelee terveydenhuoltoon liittyviä ilmiöitä psykososiaalisesta näkö-kulmasta. Lisäksi tutkimuksessa on vahvasti esillä lastensuojelullinen ja moniammatillinen näkökulma. Sisällönanalyysissa muotoutui kolme pääkategoriaa, joissa käsitellään lasten kaltoinkohte-luun liittyviä puuttumisen haasteita, lastensuojelulakia erityisenä puuttumisen keinona ja moniammatillista yhteistyötä osana kaltoinkohteluun puuttumista. Diskurssianalyysi tuotti neljä tulkintarepertuaaria, jotka ovat velvollisuusrepertuaari, ahdistusrepertuaari, vihare-pertuaari ja epävarmuusrepertuaari. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että erikois-sairaanhoidon työntekijät kaipaavat lisää lasten kaltoinkohteluun liittyvää koulutusta, sel-keät ja yhtenäiset toimintaohjeet väkivaltatilanteiden tunnistamiseksi ja niihin puuttumi-seksi sekä ohjausta ja tukea moniammatilliseen työskentelyyn. fi
dc.format.extent 61 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lähisuhdeväkivalta
dc.subject.other lapset
dc.subject.other kaltoinkohtelu
dc.subject.other erikoissairaanhoito
dc.subject.other terveyssosiaali-työn tutkimus
dc.subject.other sisällönanalyysi
dc.subject.other diskurssianalyysi
dc.title Tutkimus lasten kokeman lähisuhdeväkivallan kohtaamisesta ja siihen puuttumisesta erikoissairaanhoidossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209282546
dc.subject.ysa lähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysa kaltoinkohtelu
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa erikoissairaanhoito
dc.subject.ysa lastensuojelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.date.updated 2012-09-28T11:43:27Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record