”It is so cold-blooded it makes you want to cry” : a critical discourse analysis on representation of fox hunting in British press

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Huotari, Aino
dc.date.accessioned 2012-09-19T06:21:24Z
dc.date.available 2012-09-19T06:21:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38571
dc.description.abstract Erilaiset joukkoviestimet, kuten sanomalehdet, toimivat yhteiskunnassa tiedon lähteinä ja ovat täten merkittävässä roolissa ihmisten arkielämässä. Ihmisten hankkiessa tietoa maailmasta eri tiedonlähteistä, nousee merkittäväksi kysymyksesi se, miten ja millaisessa muodossa tietoa näissä lähteissä tarjotaan ja rakennetaan kielenkäytön kautta. Erilaiset representaation muodot ovat nousseetkin yhdeksi kielentutkimuksen yleisimmistä kiinnostuksen kohteista, erityisesti kriittisen diskurssin tutkimuksen piirissä. Aikaisemmat tutkimukset tällä kentällä ovat kohdistuneet tutkimaan erilaisten, usein vähemmistö – tai aliedustettujen ryhmien asemaa ja esittämistä niin mediassa kuin muussakin julkisessa diskurssissa. Näin ollen kriittisen diskurssin tutkimuksen yhtenä päämääränä on nähty valtasuhteiden esille tuominen ja niiden mahdollinen kritisointi. Analyysin myötä on pyritty myös vaikuttamaan tutkimuksen kohteena oleviin asioihin, pyrkimyksenä muutos parempaan. Ketunmetsästys on noussut Isossa-Britanniassa yhdeksi kirjoitetuimmista aiheista sanomalehdissä 2000-luvun aikana ja niinpä sen luomat diskurssit tarjoavat mielenkiintoisen tutkimuskohteen tarkastella sitä, millaisia esittämisen muotoja itse ketunmetsästys näissä diskursseissa on saanut. Tämän tutkielman lähtökohtana oli siis määrittää, millaisia representaatioita ketunmetsästyksestä on esitetty kahdessa Iso- Britanniassa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä tuoda esille käytetyissä diskursseissa vallitsevat ideologiset, poliittiset että sosiaalis-kulttuuriset merkitykset. Analyysin kautta saadut tulokset osoittivat käytetyn diskurssin moninaisuuden ja siinä rakennettujen representaatioiden heijastavan monin paikoin erityisesti ilmiön poliittisia sidoksia, mutta myös viitteitä sen sosiaalisista vaikutuksista ja kulttuurisesta asemasta. Uutisartikkeleiden analyysi osoitti myös sen, kuinka lehtien käyttämä diskurssi heijastaa tietynlaisia ideologisia käsityksiä vallasta. Ketunmetsästyksen esittämisen tapojen lisäksi analyysissa muodostui kuva lehtien käyttämän diskurssin eroista ja yhtäläisyyksistä. Syntyi käsitys myös siitä, etteivät lehtien käyttämät diskurssit ole yksiselitteisiä ja niinpä paikoitellen erot lehtien välillä eivät aina ole kovin suoraviivaisia. Analyysin rakentuessa nousivat esille myös sen tuloksiin vaikuttavat tekijät. Vaikka analyysin kautta saatiin kohtalaisen kattava kuva ketunmetsästyksen esittämisen muodoista, olisivat runsaampi aineisto ja hieman rajatumpi analyysi lisänneet tutkielman validiteettia. fi
dc.format.extent 39
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title ”It is so cold-blooded it makes you want to cry” : a critical discourse analysis on representation of fox hunting in British press
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209192440
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-09-19T06:21:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record