Ammatillisen koulutuksen liikuntakasvatus ammattia tukemassa : tapaustutkimus Porvoon ammattiopistossa 2012

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäki-Tulokas, Esa
dc.date.accessioned 2012-09-18T06:38:16Z
dc.date.available 2012-09-18T06:38:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226903
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209182423 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38561
dc.description.abstract JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntatieteiden laitos/liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Mäki-Tulokas, Esa: Ammatillisen koulutuksen liikuntakasvatus ammattia tukemassa. Tapaustutkimus Porvoon ammattiopistossa 2012 Pro gradu -tutkielma, 79 s. + liitteet 9 s. Liikuntapedagogiikka 2012 Tutkimus toteutettiin Porvoon ammattiopiston (Amisto) Perämiehentien toimipisteessä tammikuussa 2012. Tutkimukseen osallistui 26 ammatillista opettajaa kymmeneltä eri koulutusohjelmalta sekä toimipisteen kaksi liikunnanopettajaa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä ovat eri ammattien fyysiset ominaispiirteet ja tukeeko koulun liikunnan-opetus näiden ominaisuuksien kehittämistä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Porvoon ammattiopiston kanssa, ja tutkimuksen tarkoituksena on kehittää koulun liikunnanope-tusta tulevaisuudessa. Ammatillisten opettajien haastattelut toteutettiin lomakehaastatte-luna, joissa tutkimuksen toteuttaja oli läsnä. Kahta liikunnan opettajaa haastateltiin puo-listrukturoidussa teemahaastattelussa erikseen. Tutkimustuloksissa havaittiin muutamia Porvoon ammattiopiston liikunnanopetuksen kehittämiselle tärkeitä seikkoja. Tulosten mukaan yhtä koulutusohjelmaa lukuun otta-matta jokaisen koulutusohjelman opiskelijoiden fyysiset ominaisuudet heikkenivät kol-mivuotisen koulutuksen aikana. Tutkimuksen perusteella opiskelijoiden kunto ei ollut tulevan ammatin edellyttämällä fyysisellä tasolla opiskelijoiden saapuessa koulutukseen, ja koulutukseen saapuvien opiskelijoiden kunnon katsottiin laskevan vuodesta toiseen. Tutkimus osoitti, että Porvoon ammattiopiston liikunnanopetus ei vastaa alojen haastei-siin, vaan liikuntaa opetetaan samalla tavalla riippumatta opiskelijan ammattialasta. Lähes jokainen ammatillinen opettaja oli sitä mieltä, että pakollisen liikunnan määrää tulisi lisätä, jotta ammateissa vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia voitaisiin kehittää alalla vaadittavalle tasolle Saatuihin tutkimustuloksiin perustuen suunnittelin jokaiselle koulutusohjelmalle ehdo-telman siitä, miten liikunnan opetus koulutusohjelmassa tulisi toteuttaa. Pakollisen lii-kunnan tulisi kestää koko ensimmäisen kahden koulutusvuoden ajan, ja sen pitäisi olla pakollista myös täysi-ikäisille opiskelijoille. Tuntien sisällöt pitäisi suunnitella niin, että jokaisen ammattialan haasteisiin vastattaisiin alalle ominaisten fyysisten vaatimusten mukaan. Alalla vaadittavien fyysisten ominaisuuksien kehittämisen lisäksi vastapaino-liikunnan merkitys täytyisi ottaa huomioon ja pitäisi löytää keinoja puuttua tutkimuk-sessa ilmitulleeseen yleisen vireystilan huonontumiseen.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Porvoon ammattiopisto
dc.title Ammatillisen koulutuksen liikuntakasvatus ammattia tukemassa : tapaustutkimus Porvoon ammattiopistossa 2012
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209182423
dc.subject.ysa liikuntakasvatus
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa työkyky
dc.subject.ysa ammatillinen koulutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-09-18T06:38:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record