Keskittymisvaikeuksia, passiivisuutta ja sitoutumattomuutta : häiriökäyttäytyminen liikunnanopetuksessa Paimion yläkoulun ja lukion oppilailla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tranberg, Veli-Matti
dc.date.accessioned 2012-09-15T06:39:20Z
dc.date.available 2012-09-15T06:39:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226824
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209152414 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38550
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista häiriökäyttäytymistä esiintyy ylä-koulussa ja lukion ensimmäisen vuoden oppilailla. Tämän lisäksi tarkasteltiin sukupuolten ja luokka-asteiden välisiä eroja häiriökäyttäytymisessä. Kolmantena tarkastelun kohteena oli oppilaiden kokema työrauha liikuntatunnilla. Aineisto koostuu Paimion yläkoulun 7., 8. ja 9. luokan oppilaista, Paimion lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaista sekä heidän liikunnanopettajistaan. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 401 oppilasta ja 4 liikunnanopettajaa. Oppilaista tyttöjä oli 191 ja poikia 210. Tutkimukseen osallistuneista 7. luokkalaisia oli 110, 8. luokkalaisia 116, 9. luokkalaisia 116 ja lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita oli 59. Aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Aineiston kuvailussa käytettiin keskiarvoja, frekvenssejä, prosenttijakaumia ja hajontoja. Tyttöjen ja poikien välisiä eroja tutkittiin T-testillä. Luokka-asteidenvälisiä eroja tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla tutkittiin luokka-asteen sekä sukupuolen yh-teys häiriökäyttäytymisen useuteen. Ryhmittelyanalyysina käytettiin faktorianalyysia. Paimion liikunnanopetuksessa esiintyi keskittymisvaikeuksia, passiivisuutta ja sitoutu-mattomuutta, aggressiivisuutta sekä auktoriteettivastaisuutta. Keskittymisvaikeudet, passiivisuus ja sitoutumattomuus olivat selvästi yleisempiä kuin aggressiivisuus ja auk-toriteettivastaisuus. Häiriökäyttäytyminen oli Paimiossa pääasiassa lievää. Edellä maini-tuista neljästä häiriökäyttäytymisen muodosta kolmessa pojilla oli korkeampi keskiarvo kuin tytöillä. Passiivisuudessa ja sitoutumattomuudessa ei tytöillä ja pojilla havaittu eroja. 9. luokkalaisilla esiintyi enemmän aggressiivisuutta ja auktoriteettivastaisuutta, kuin lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Myös 7. luokkalaisilla esiintyi enemmän auktoriteettivastaista käyttäytymistä kuin lukiolaisilla. Suurin osa oppilaista koki työrauhan liikunnantunnilla hyväksi tai erittäin hyväksi. Tytöt kokivat työrauhan pa-remmaksi kuin pojat. Luokka-asteiden välillä ei havaittu eroja työrauhan kokemisessa. Yleisimmät häiriökäyttäytymisen muodot olivat Paimiossa jokapäiväisiä häiriöitä, joita tulee aina esiintymään liikunnanopetuksessa. Osa oppilaiden käyttäytymisestä selittyy oppilaiden itsenäistymisellä ja elämänvaiheella. Tärkeää on, että opettajalla on valmiudet puuttua näihin lieviinkin häiriöihin.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kvantitatiivinen
dc.title Keskittymisvaikeuksia, passiivisuutta ja sitoutumattomuutta : häiriökäyttäytyminen liikunnanopetuksessa Paimion yläkoulun ja lukion oppilailla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209152414
dc.subject.ysa käyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysa käyttäytyminen
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa Paimio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.subject.method Kvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-09-15T06:39:20Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record