Esimies työpaikkakiusaajana : kiusattujen kokemuksia kiusaamisen muodoista ja käsittelytavoista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rantalainen, Päivi
dc.date.accessioned 2012-09-12T08:35:06Z
dc.date.available 2012-09-12T08:35:06Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226677
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209122386 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38523
dc.description.abstract Työpaikkakiusaamisesta on Suomessa tehty pääasiassa määrällistä tutkimusta (esim. Tilastokeskus, Työterveyslaitos, AKAVA), kun taas laadullisten tutkimusten osuus on ollut aika pieni. Tosin viime vuosina varsinkin pro gradu töitä on työpaikkakiusaamisesta tehty laadullisin menetelmin enemmän ja useista eri näkökulmista. Tätä kenttää täydennän opinnäytetyölläni, jonka aiheena on esimiehen harjoittama työpaikkakiusaaminen. Tämän tutkielman tavoitteena oli kiusattujen kokemusten perusteella selvittää, mitkä ovat keskeisiä piirteitä esimiehen harjoittamassa työpaikkakiusaamisessa. Tehtävänä oli myös tutkia, miten esimiehen harjoittamaa työpaikkakiusaamista käsitellään työyhteisössä. Lisäksi tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten työpaikkakiusaamisen varalle luodut toimintaohjeet vaikuttavat esimiehen harjoittaman työpaikkakiusaamisen käsittelemiseen. Tutkimusaineisto kerättiin sanomalehdessä ja lehden verkkoversiossa olleen haastattelupyynnön avulla keväällä 2008. Tutkimushaastatteluihin osallistui seitsemän naista ja kuusi miestä. Iältään haastatellut olivat 39–63vuotiaita. Haastatellut edustavat eri ammattialoja ja koulutustasoja. Haastattelumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua ja haastattelujen aikana käytiin läpi kolme tutkimuskysymysten mukaista teemaa. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, johon kuului aineiston teemoittelua ja tyypittelyä. Tutkimuksessa selvisi, että esimiehen harjoittama työpaikkakiusaaminen ilmeni tyypillisesti vallankäytön ja työjärjestelyiden kautta. Työpaikkakiusaamista yritettiin pääasiallisesti käsitellä keskustelemalla esimiehen kanssa tai ottamalla yhteyttä työterveyshuoltoon. Työpaikkakiusaaminen oli useimmiten päättynyt siihen, että kiusattu oli joko jäänyt eläkkeelle tai irtisanoutunut. Tutkimus paljasti myös, että useimmissa tapauksissa työpaikalla ei ollut valmiiksi luotuna toimintaohjeita työpaikkakiusaamisen käsittelemistä varten. Ne haastatellut, joiden työpaikoilta toimintaohjeet löytyivät, eivät kokeneet ohjeilla olleen merkittävää vaikutusta työpaikkakiusaamisen käsittelyyn. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että esimiehen harjoittamaan työpaikkakiusaamiseen on vaikea puuttua, koska se kietoutuu tiiviisti vallankäyttöön ja johtamiseen. Lisäksi tutkimus osoittaa, että esimiehen harjoittaman työpaikkakiusaamisen käsittelemisessä ja käsittelemisen varalle luoduissa toimintaohjeissa on vakavia puutteita. Tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että esimiehen harjoittaman työpaikkakiusaamisen käsittely vaatii konkreettisempia toimenpiteitä sekä kiusaamisen selvittelyssä mukana olevien toimijoiden vastuunjaon selkiyttämistä.
dc.format.extent 127 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other työpaikkakiusaaminen
dc.subject.other esimiestyö
dc.subject.other vallan lähteet
dc.subject.other toimintaohjeet
dc.title Esimies työpaikkakiusaajana : kiusattujen kokemuksia kiusaamisen muodoista ja käsittelytavoista
dc.title.alternative Kiusattujen kokemuksia kiusaamisen muodoista ja käsittelytavoista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209122386
dc.subject.ysa työpaikkakiusaaminen
dc.subject.ysa esimiestyö
dc.subject.ysa esimies-alaissuhde
dc.subject.ysa valta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-12T08:35:06Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record