Sosiaalityön koulutus päättöseminaariesseiden valossa : bourdieulainen tulkinta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Liukkonen, Johanna
dc.date.accessioned 2012-08-29T10:09:32Z
dc.date.available 2012-08-29T10:09:32Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224815
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208292282 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38428
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mistä eri syistä ihmiset hakeutuvat opiskelemaan sosiaalityötä yliopistoon ja miten sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti kehittyy opiske-lujen aikana. Tutkimus tuo myös esille opiskelijoiden tyytyväisyyttä sosiaalityön opintoi-hin sekä heidän ammatillisia tavoitteitaan. Aineistona käytettiin 23 vuosien 1999 ja 2003-2006 aikana päättöseminaarissa kirjoitet-tua esseetä. Vuonna 1999 opiskelleiden esseet on koottu Menneen ja tulevan muistot -teoksesta (Kuronen & Hänninen 2001, toim.). Tällöin Jyväskylän yliopistossa sosiaalityö oli viimeistä kertaa opintokokonaisuutena yhteiskuntapolitiikan oppiaineen yhteydessä. Vuosien 2003-2006 päättöseminaareissa kirjoitetut esseet ovat sosiaalityön pääaineopis-kelijoiden kirjoittamia ja ne on saatu käyttöön sosiaalityön sähköpostilistalle laitetun tut-kimuspyynnön välityksellä. Sähköpostilistan kautta saatiin 10 tutkimuslupaa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Pierre Bourdieun teoria pääomista, ken-tästä ja habituksesta. Tutkimuksessa nähdään sosiaalityön koulutus kenttänä, jolle pyri-tään tietyin ehdoin ja jota varten yksilöllä on erilaisia pääomia, joiden avulla tai joiden johdosta hän haluaa tai voi pyrkiä juuri sosiaalityön yliopistokentälle. Tutkimuksessa ai-neistoa lähestytään elämäkertoina ja tekstit analysoidaan kvalitatiivisesti ja teorialähtöi-sesti. Tutkimus osoittaa, että sosiaalityön yliopistokentälle haetaan monista eri pääoma-viitekehyksistä käsin. Syitä ja pääomia sosiaalityön yliopistokentälle pyrkimiseen ovat auttamisen näkeminen elämäntehtävänä, vahva kutsumustietoisuus, kiinnostus yhteiskun-nallisiin asioihin, aikaisempi koulutus ja karttuva teoriatieto sekä oman lapsuuden ja nuo-ruuden negatiivisiksi koetut asiat. Pääomaa on myös vahva halu löytää oma paikkansa ammattikentässä. Toiset opiskelijat kokevat sosiaalityöntekijän habituksen rakentuvan pikkuhiljaa opintojen kuluessa, missä erityisesti käytännön harjoitteluilla on suuri merki-tys. Toiset taas näkevät, että identiteetti muovautuu lopulta vasta monen vuoden työssä olon jälkeen. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että yleisesti ottaen sosiaalityön opintojen sisältöön ja teorian ja käytännön tasapainoon ollaan tyytyväisiä. Kuitenkin opintojen ai-kana sosiaalityön kenttä on osoittautunut monen opiskelijan kohdalla oletettua laajem-maksi ja vaativammaksi, mistä syystä oman paikan löytäminen ja oma työsuuntautumi-nen valmistumisen jälkeen hakevat vielä vastausta.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Bourdieu, Pierre
dc.title Sosiaalityön koulutus päättöseminaariesseiden valossa : bourdieulainen tulkinta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208292282
dc.subject.ysa yliopistot
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa opiskelu
dc.subject.ysa elämäkerrat
dc.subject.ysa ammatti-identiteetti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-29T10:09:33Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record