Arvojen ja byrokratian merkitys terveyskeskuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Melander-Miettinen, Marjaana
dc.date.accessioned 2012-08-28T09:03:07Z
dc.date.available 2012-08-28T09:03:07Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224721
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208282263 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38407
dc.description.abstract Tässä pro gradu tutkimuksessa tarkastellaan sitä millaisia merkityksiä terveyskeskuksen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät liittävät työpaikkansa arvoihin ja byrokratiaan. Tutkimuksessa kysytään lisäksi, minkä merkityksen haastateltavat näkevät olevan arvoilla ja byrokratialla työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tulosten yleistettävyys, vaan pyrkimyksenä on tarkastella byrokraattisen hallintokulttuurin omaavan organisaation henkilöstön arvoihin ja byrokratiaan liittyviä näkemyksiä. Organisaatio ja haastateltavat esiintyvät tutkimuksessa peitenimillä. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan arvoja sosiologisten, filosofisten ja psykologisten käsitteiden määritysten kautta. Arvot nähdään monimerkityksisinä, suhteellisen pysyvinä valintataipumuksina, jotka muodostavat oleellisen osan organisaatiokulttuuria, jota tutkielmassa lähestytään Sheinen ja Hofsteden näkemyksiin pohjautuen. Koska tutkimuksen kohteena on julkinen organisaatio, jonka toimintakulttuuri on byrokraattinen, on organisaation toimintaa tarkasteltu Weberin byrokratiateorian ja myös toiminnanteorian valossa. Weber näkee arvot ja byrokratian toimintaan liittyvinä ominaisuuksina. Arvotekijöitä lähestytään myös markkinaohjautuvuuden vaikutuksesta käsin eli toisin sanoen miten hyvinvointivaltion muutos näkyy julkisen sektorin arvoissa. Tutkimuksen empiirisen aineiston kerääminen on toteutettu teemahaastattelulla. Haastatteluja on yhteensä seitsemän. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan organisaation virallisten arvojen merkitys koettiin vieraiksi, johtuen siitä, että niihin ei ollut kukaan haastateltavista päässyt vaikuttamaan. Virallisia arvoja ei kuitenkaan nähty turhiksi, koska niiden pohjalta oli rakennettu työyksikköjen arvot. Haastateltavat eivät nähneet omien arvojensa olevan ristiriidassa virallisten arvojen, eikä myöskään työyksikköjen arvojen kanssa. Työtään ohjaavina arvoina he näkivät arvot, jotka heidän mielestään olivat tärkeitä oman työn tekemisen ja työssä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Haastateltavien suhde työhön oli tunnepitoisten arvonäkemysten muodostama. Työ nähtiin sosiaalisena toimintana, jota arvot ohjaavat. Byrokratiaa ei koettu pelkästään negatiivisena tekijänä. Sen koettiin lisäävän jossain määrin työmäärää mutta se nähtiin myös monissa asioissa työtä helpottavana tekijänä. Haastateltavat kokivat arvojen ja byrokratian vaikuttavan myönteisesti heidän työhyvinvointiinsa ja työhön sitoutumiseensa. Työ nähtiin tärkeäksi ja sitä ei voi tehdä ellei siihen ole sitoutunut. Heidän mukaansa terveyskeskus työpaikkana vastasi heidän odotuksiaan.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Arvot
dc.subject.other byrokratia
dc.subject.other työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen
dc.title Arvojen ja byrokratian merkitys terveyskeskuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208282263
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa byrokratia
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa sitoutuminen
dc.subject.ysa terveyskeskukset
dc.subject.ysa organisaatiokulttuuri
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-28T09:03:07Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record