Koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gråsten, Arto
dc.contributor.author Liukkonen, Jarmo
dc.contributor.author Jaakkola, Timo
dc.contributor.author Yli-Piipari, Sami
dc.date.accessioned 2012-08-08T06:36:17Z
dc.date.available 2012-08-08T06:36:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Gråsten, A., Liukkonen, J., Jaakkola, T., & Yli-Piipari, S. (2010). Koululaisten fyysisen aktiivi¬suuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle. Liikunta & Tiede, 47 (6), 38-44.
dc.identifier.issn 0358-7010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38266
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutoksia 7. luokalta 9. luokalle. Lisäksi tutkittiin liikuntatunneilla koetun autonomian yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksen osanottajiksi valittiin 639 (tytöt = 296, pojat = 343) keskisuomalaista koululaista, jotka olivat tutkimuksen alkaessa seitsemäsluokkalaisia. Tutkimukseen osallistui 8 koulua ja 32 opetusryhmää. Pitkittäisaineisto kerättiin 2007–2009 viidellä mittauskerralla, jotta alakoulusta yläkouluun siirtymisen jälkeistä kehitystrendiä voitiin seurata. Mittaukset suoritettiin strukturoiduilla kyselyillä. Oppilaiden itseraportoitua fyysistä aktiivisuutta mitattiin kahdella WHO:n (2004; 2008) koululaiskyselyissä käytetyllä kysymyksellä. Koettua autonomiaa mitattiin Soinin (2006) koululiikunnan motivaatioilmastomittarilla. Tulosten analysoinnissa käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyyseja (ANOVA), joissa aika ja sukupuoli olivat riippumattomia muuttujia. Fyysinen aktiivisuus ja liikuntatunneilla koettu autonomia määriteltiin riippuviksi muuttujiksi. Mittauskertojen eroja tutkittiin LSD-parittaistestien avulla. Tulokset osoittivat, että fyysinen aktiivisuus ja liikuntatunneilla koettu autonomia korreloivat voimakkaimmin 9. luokan syksyn mittauksessa, joskin korrelaatiot olivat heikkoja. Koululaisten fyysinen aktiivisuus väheni 7. luokalta 9. luokalle. Sitä vastoin koululaisten liikuntatunneilla koettu autonomia lisääntyi 7. luokalta 9. luokalle. Tutkimuksen tuloksista nousi myös muutamia jatkotutkimusehdotuksia. Välituntiliikunnan ja koululiikunnan eri sisältöihin tarvitaan interventiotutkimuksia, joissa selvitettäisiin liikuntakerhojen sekä liikunnallisen välituntitoiminnan yhteyksiä koululaisten vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Liikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseries Liikunta & Tiede
dc.relation.uri http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2010/6
dc.rights openAccess fi
dc.rights © Liikuntatieteellinen seura
dc.subject.other physical activity en
dc.subject.other perceived autonomy en
dc.subject.other motivation en
dc.subject.other physical education en
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus fi
dc.subject.other koettu autonomia fi
dc.subject.other motivaatio fi
dc.subject.other koululiikunta fi
dc.title Koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208082133
dc.subject.kota 315
dc.contributor.laitos Liikuntatieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/type/status/PeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewStatus peerReviewed
dc.relation.issn 0358-7010
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accessLevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record