Ulkoinen liiketoimintatiedon hallinta mielikuvien ja maineen taloudessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korhonen, Jukka
dc.date.accessioned 2012-06-18T21:42:57Z
dc.date.available 2012-06-18T21:42:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218527
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206191900 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38061
dc.description.abstract Liiketoimintatiedon hallinta eli business intelligence on systemaattista organi-saation ulkoisiin ja sisäisiin tietovarantoihin kohdistuvaa toimintaa. Sen tarkoi-tuksena on auttaa organisaation toimintaa parantamalla relevantin tiedon mää-rittämistä, tallentamista ja siirtämistä tietoa tarvitseville työntekijäryhmille, sekä tiedon tulkitsemista. Sisäiset tietovarannot ovat lähinnä organisaation hallussa olevia tietovarastoja, joiden hyödynnettävyys rajautuu itse organisaatioon. Täs-sä tutkielmassa puolestaan keskityttiin organisaation ulkoisten tietolähteiden hyödyntämiseen, jotka tulivat helpommin käytettävään muotoon etenkin inter-netin yleistymisen myötä. Tässä tutkielmassa selvitettiin ulkoisen liiketoimintatiedon hallinnan hyödyn-nettävyyttä organisaation maineenhallinnan prosessissa. Jokaisella organisaati-olla on maine, joka muotoutuu organisaation erilaisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden mielikuvista. Mielikuvat ja niistä edelleen muotoutuva organisaa-tion maine muokkautuvat mainekohtaamisissa organisaation ja sen sidosryh-mien välillä. Kohtaamiset saattavat olla suoria organisaation ja sen sidosryhmi-en välisiä, tai epäsuoria sidosryhmien välisiä tapahtumia, joita etenkin nyky-päivän tekniset ratkaisut, kuten internet mahdollistavat aika- ja paikkariippu-mattomasti. Tutkimuksen mukaan organisaatiot joutuvat etsimään merkityksellisiä signaa-leja toimintaympäristöstään voidakseen hallita omaa toimintaansa ja julkisuu-dessa olevaa kuvaansa paremmin. Tutkimuksen kohteena olivat erityisesti luonnonvara- ja energiasektoreilla toimivat organisaatiot, jotka ovat läheisessä yhteydessä julkisen sektorin kanssa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haas-tattelututkimuksena ja sen tulosten mukaan ulkoisella liiketoimintatiedon hal-linnalla on suuri ja jatkuvasti kasvava merkitys organisaatioiden tiedonsaannis-sa toimintaympäristöstään. Ulkoisesta toimintaympäristöstä, kuten internetistä saatavaa dataa pyritään keräämään, ja siitä saatavaa tietoa pyritään hyödyntä-mään organisaation maineen hallinnassa ja organisaation muussa strategisessa toiminnassa.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other business intelligence
dc.subject.other tietämyksenhallinta
dc.subject.other maine
dc.subject.other organisaatioviestintä
dc.title Ulkoinen liiketoimintatiedon hallinta mielikuvien ja maineen taloudessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206191900
dc.subject.ysa business intelligence
dc.subject.ysa tietämyksenhallinta
dc.subject.ysa maine
dc.subject.ysa tiedonhallinta
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.date.updated 2012-06-18T21:42:57Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record