Gymnasieelevers och lärares åsikter om återkoppling och om dess betydelse

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tilsa, Laura
dc.date.accessioned 2012-06-17T16:33:25Z
dc.date.available 2012-06-17T16:33:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38049
dc.description.abstract Ruotsin kielen oppitunneilla oppilaat saavat opettajalta palautetta tekemisistään ja kielitaidostaan. Palautteen on tarkoitus edistää oppilaan oppimista, joten voidaan olettaa, että opettajan antamalla palautteella on vaikutusta oppilaan motivaatioon ja sitä kautta kielen oppimiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa lukiolaisten ajatuksia ruotsin opetuksessa saamastaan palautteesta. Tarkoituksena on selvittää, millaista palautetta lukiolaiset saavat, saavatko he mielestään riittävästi palautetta ja millaista heidän mielestään on hyvä palaute. Kartoitan myös opettajien ajatuksia palautteen antamisesta ja sen vaikutuksista. Tutkielman tarkoituksena on lisäksi selvittää, onko palautteella mahdollisesti vaikutusta motivaatioon ruotsin opiskelua kohtaan. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä, joka koostui sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi 47 lukiolaista kahdesta eri lukiosta Pirkanmaalta. Aineistona käytän lisäksi kahden opettajan kirjallisia haastatteluja. Aineiston analysointiin käytin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Aineiston suppeuden vuoksi tutkielman tarkoituksena ei ole saada yleistettäviä tuloksia, vaan kartoittaa ruotsin tunneilla annettavan palautteen määrää ja laatua sekä kuvailla oppilaiden ja jossain määrin myös opettajien ajatuksia palautteesta. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että lukiolaiset toivovat saavansa enemmän henkilökohtaista ja yksityiskohtaisempaa palautetta. Vastauksista näkyy, että sekä opettajat että oppilaat kokevat palautteella olevan vaikutusta motivaatioon. Lähes kaikkia positiivinen palaute motivoi, kun taas joillekin negatiivinen palaute aiheuttaa päinvastaisen reaktion. Opettajien vastauksista käy ilmi, että he eivät mielestään anna tarpeeksi palautetta. Syynä tähän on useimmiten ajanpuute. Opettajat kuitenkin uskovat, että palautteella on vaikutusta opiskelumotivaatioon.
dc.format.extent 33
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other svenska språket
dc.subject.other återkoppling
dc.subject.other motivation
dc.title Gymnasieelevers och lärares åsikter om återkoppling och om dess betydelse
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206171885
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.date.updated 2012-06-17T16:33:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record