Opettajan pedagogisen toiminnan yhteys ryhmän motivaatioilmastoon kuudensien luokkien liikuntatunneilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Martin, Anne
dc.contributor.author Tervasmäki, Nea-Maria
dc.date.accessioned 2012-06-15T07:41:24Z
dc.date.available 2012-06-15T07:41:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232406
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38037
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206151873 en
dc.description.abstract Martin, A. ja Tervasmäki, N-M. 2012. Opettajan pedagogisen toiminnan yhteys ryhmän motivaatioilmastoon kuudensien luokkien liikuntatunneilla. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen Pro gradu –tutkielma. 68 sivua, 5 liitettä. Tutkimuksen kohteena oli kuudensien luokkien liikuntatuntien motivaatioilmaston ku-vaileminen sekä ryhmän motivaatioilmaston ja opettajan pedagogisen toiminnan yhtey-den tutkiminen. Lisäksi selvitimme opettajan toiminnan sekä ryhmän motivaatioilmaston yhteyksiä oppilaiden viihtymiseen, fyysiseen pätevyyteen ja arvioon tulevaisuuden lii-kunta-aktiivisuudesta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti työn pääkäsit-teinä ovat motivaatioilmastoon sisältyvät neljä ulottuvuutta: tehtäväsuuntautuneisuus, minäsuuntautuneisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja autonomia. Tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoi-den tekemää 3,5 vuotta kestänyttä seurantatutkimusta. Tutkimuksemme aineistona oli kyselylomakevastauksia yhteensä 440 jyväskyläläiseltä oppilaalta (220 tyttöä ja 220 poikaa) vuosiluokalta 6. Muuttujien rakennetta ja luotettavuutta tarkasteltiin faktoriana-lyysein ja Cronbachin alfa-kertoimella. Tyttöjen ja poikien keskiarvoeroja arvioitiin t-testin avulla ja muuttujien välisiä yhteyksiä korrelaatioanalyysein. Liikuntatuntien motivaatioilmaston ulottuvuuksista eniten esiintyi tehtäväsuuntautunei-suutta sekä opettajan toiminnan että ryhmän tasolla. Tulosten perusteella opettajan toi-minnalla on yhteys oppilaan kokemukseen ryhmän motivaatioilmastosta. Tehtäväsuun-tautuneisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autonomiaa tukeva opettajan toiminta oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä ryhmän motivaatioilmaston tehtäväsuun-tautuneisuuteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja autonomiaan. Opettajan toiminnan tehtäväsuuntautuneisuudella, autonomialla ja sosiaalisella yhteenkuuluvuudella havaittiin positiivinen yhteys oppilaiden viihtymiseen, kun taas opettajan minäsuuntautuneisuudella oli negatiivinen yhteys oppilaiden viihtymiseen. Johtopäätöksenämme oli, että opettajan toiminnalla voi olla vaikutusta ryhmän motivaa-tioilmaston muodostumiseen ja oppilaiden viihtymiseen liikuntatunneilla. Opettajan tulisi suosia tehtäväsuuntautuneisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autonomiaa, eli ns. itsemäärämistä tukevaa motivaatioilmastoa. Avainsanat: motivaatioilmasto, liikunnanopetus, liikunnanopettaja, itsemääräämisteoria, tavoiteorientaatioteoria
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other motivaatioilmasto
dc.subject.other liikunnanopetus
dc.subject.other liikunnanopettaja
dc.subject.other itsemääräämisteoria
dc.subject.other tavoiteorientaatioteoria
dc.title Opettajan pedagogisen toiminnan yhteys ryhmän motivaatioilmastoon kuudensien luokkien liikuntatunneilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206151873
dc.subject.ysa liikuntakasvatus
dc.subject.ysa motivaatioilmasto
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa liikunnanopettajat
dc.subject.ysa itsemäärääminen
dc.subject.ysa tavoiteorientaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-06-15T07:41:24Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record