Toiminnalliset menetelmät terveystiedon opetuksessa : kiireen tunne viidesluokkalaisten kokemana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Raukola, Riikka
dc.date.accessioned 2012-06-04T19:02:45Z
dc.date.available 2012-06-04T19:02:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218154
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206041798 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37963
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Raukola, R. 2012. TOIMINNALLISET MENETELMÄT TERVEYSTIEDON OPE-TUKSESSA – Kiireen tunne viidesluokkalaisten kokemana. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu –tutkielma. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten ajatuksia kiireestä, sekä tarkastella toiminnallisten menetelmien soveltuvuutta terveystiedon opetukseen ja lasten sosioemotionaalisten taitojen oppimiseen. Toiminnallisella oppimisella tarkoite-taan sellaisia kokemuksellisia opetusmenetelmiä, joissa oppiminen rakentuu aktiivisessa prosessissa ihmisen ja hänen ympäristönsä välisessä vuorovaikutuksessa. Sosioemotionaaliset taidot sisältävät tasapainoisen tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen kannalta tärkeitä osaamisalueita, kuten tietoisuus itsestä ja toisista, myönteiset asenteet ja arvot, vastuullinen päätöksenteko sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Tutkimus on luonteeltaan aineistolähtöinen laadullinen tapaustutkimus ja siihen osallistui kolme viidennen luokan oppilasryhmää. Yhteensä tutkimukseen osallistui 47 oppilasta. Tutkimuksessa jokaiselle ryhmälle ohjattiin sama, 90 minuuttia kestävä toiminnallinen tunnekasvatustuokio, jossa käsiteltiin kiirettä ilmiönä. Tutkimusaineisto kerättiin toimintatuokioiden aikana kirjoitetuista oppilaiden tuotoksista. Tutkimustulosten mukaan viidesluokkalaiset osaavat nimetä monipuolisesti etenkin kiireeseen liittyviä negatiivisia tunteita ja tuntemuksia. Jatkuvan kiireen koettiin aiheuttavan ihmiselle esimerkiksi fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja sekä ihmissuhteiden ja koulumenestyksen huonontumista. Tärkeimpinä kiireessä selviytymisen keinoina nähtiin toiminnan organisointi, kuten töiden tekeminen ajoissa ja asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen, sekä tunnekuohun hallinta esimerkiksi tietoisen rauhoittumisen avulla. Toiminnallinen työtapa osoittautui tutkimuksessa pääpiirteissään toimivaksi ja oppilaita motivoivaksi keinoksi harjoitella tunnetaitoja terveystiedon tunnilla. Toiminnallisten harjoitusten tekeminen ja reflektointi näytti vaikuttavan positiivisesti oppilaiden erittelemien tunneilmaisujen määrään sekä käytännön sovellusten keksimiseen. Aluksi toiminnallisesta työtavasta aiheutui hälinää, minkä vuoksi opettajan rooli toimintatuokion ohjaajana osoittautui ensisijaisen tärkeäksi. Kuten kaikki uudet työtavat, myös toiminnallisuus vaatii tämän tutkimuksen mukaan huolellista suunnittelua, harjoittelua ja toimivien käytännön ratkaisujen tutkimista. Tutkimus voi toimia yhtenä esimerkkinä muille kasvattajille siitä, miten toiminnallisuutta voi hyödyntää tunnekasvatuksessa ja terveystiedon opetuksessa yleensä.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other toiminnallinen oppiminen
dc.subject.other sosioemotionaalinen oppiminen
dc.subject.other terveystieto
dc.subject.other tunnekasvatus
dc.title Toiminnalliset menetelmät terveystiedon opetuksessa : kiireen tunne viidesluokkalaisten kokemana
dc.title.alternative Kiireen tunne viidesluokkalaisten kokemana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206041798
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa toiminnalliset menetelmät
dc.subject.ysa opetusmenetelmät
dc.subject.ysa toiminnallisuus
dc.subject.ysa terveystieto
dc.subject.ysa tunnekasvatus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-06-04T19:02:46Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record