Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nurmi, Maija
dc.date.accessioned 2012-05-23T14:09:14Z
dc.date.available 2012-05-23T14:09:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217183
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205231720 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37885
dc.description.abstract Materiaalitehokkuus on monen toimijan intressi. Materiaalitehokkuudella voidaan saavuttaa kustannusetuja, parantaa yrityksen kilpailuasemaa markkinoilla sekä synnyttää liike-toiminnalle enemmän kassavirtaa. Materiaalitehokkuudesta on lisäksi hyötyä ympäristölle, koska materiaalien tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä vähentää syntyvän jätteen määrää. Kalkkikivilouhinnan yhteydessä materiaalite-hokkuus tarkoittaa louhitun materiaalin mahdollisimman korkeaa hyödyntämisastetta. Kansallinen lainsäädäntö sekä hallinnolliset käytännöt vaikuttavat materiaalitehokkuuden saavuttamiseen. Muuttuva jäte- ja ympäristölainsäädäntö sekä vastikään uusittu kaivoslaki tarjoavat puitteet materiaalitehokkaalle toiminnalle, mutta lain tarjoamat väylät eivät ole yksiselitteisiä. Useat toiminnanharjoittajat jopa kokevat, ettei hyvän materiaalitehokkuuden tason saavuttaminen ole mahdollista vallitsevan lainsäädännön puitteissa. Tämä tutkimus esittelee kattavasti kaivannaisteollisuuden synnyttämän sivukiveä koskevan ympäristölainsäädännön. Tutkimuksessa pyritään selvittämään lain tarjoamat vaihtoehdot, joilla materiaalitehokkuutta voidaan parantaa ja jätettä hyödyntää mahdollisimman tehok-kaasti. Tutkimuksissa vertaillaan eri hyödyntämisvaihtoehtoja ja pyritään tarjoaamaan alan toimijoille pohjatietoa, jonka avulla materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Uuden jätelainsäädännön myötä sivukiveä ei ole enää mahdollista hyödyntää kaivannaisjä-tesuunnitelman mukaisesti, vaan hyödyntämisessä on sovellettava joko jätelain tai ympä-ristönsuojelulain tarjoamia hyödyntämiskäytäntöjä. Vaihtoehtoisia hyödyntämismahdolli-suuksia ovat sivutuotemenettely, EoW-menettely, ympäristölupamenettely tai MARA-asetuksen mukainen ilmoitusmenettely. Kunkin toimijan tulee omalta osaltaan valita sille sopivin väylä, jolla pyrkiä hyödyntämään sivukiveä. Yritysten tulisi olla aktiivisesti mukana lainsäädännön kehitystyöprosessissa. Lainsäädän-nöllis-hallinnollisen sääntelyn kehittämisen lisäksi yritysten tekemä myynti- ja markki-nointityö sekä alueellinen sidosryhmäyhteistyö nousevat merkittävään rooliin materiaalite-hokkuustavoitteiden saavuttamisessa.
dc.format.extent 137 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other jäte
dc.subject.other materiaalitehokkuus
dc.subject.other sivukivi
dc.subject.other sivutuote
dc.subject.other ylijäämätuote
dc.subject.other ympäristöhallinto
dc.subject.other ympäristölainsäädäntö
dc.title Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205231720
dc.subject.ysa jätteet
dc.subject.ysa ekotehokkuus
dc.subject.ysa sivutuotteet
dc.subject.ysa ympäristöhallinto
dc.subject.ysa ympäristöoikeus
dc.subject.ysa kalkkikivi
dc.subject.ysa louhinta
dc.subject.ysa kalkkiteollisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ympäristötiede ja -teknologia fi
dc.contributor.oppiaine Environmental science and technology en
dc.date.updated 2012-05-23T14:09:14Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record