Liikkuvatko oppilaat välitunneilla? : Liikkuva koulu- hankkeessa mukana olleiden 4.-9. luokkalaisten oppilaiden välituntiaktiivisuus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Latonen, Elina
dc.contributor.author Pajunoja, Tea
dc.date.accessioned 2012-05-18T08:05:48Z
dc.date.available 2012-05-18T08:05:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216835
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205181682 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37858
dc.description.abstract Latonen, E. & Pajunoja, T. 2012. Liikkuvatko oppilaat välitunneilla? Liikkuva koulu- hankkeessa mukana olleiden 4.- 9. luokkalaisten oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunta-pedagogiikan pro gradu- tutkielma, 89s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 4.-9. luokkalaisten tyttöjen ja poikien, ala- ja ylä-koululaisten sekä kaupunki- ja maaseutukoulujen oppilaiden välitunnin viettopaikkaa ja fyysisen aktiivisuuden määrää välitunneilla. Lisäksi tarkastelimme koulun ulkopuolisen liikunnan yhteyttä välituntiliikuntaan, sukupuoleen, luokka-asteeseen ja asuinpaikkaan. Käytimme tutkimusaineistona Liikkuva koulu-hankkeesta saatua aineistoa, jotka kerättiin 4.-9. luokkien oppilailta syyslukukaudella 2010. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1648 oppilasta yhteensä 14:sta eri koulusta. Aineistossamme oli mukana 7 alakoulua ja 7 yläkou-lua eri puolelta Suomea. Käytimme aineistoin tilastolliseen analysointiin IBM SPSS Statis-tics 19 ohjelmaa. Välituntitoimintojen yhteyksiä tarkastelimme Spearmanin järjestyskorre-laatiokertoimen, frekvenssitaulukoiden, ristiintaulukointien, t-testin sekä Mann Whitneyn U-testin avulla. Kyselyistä saamiemme tulosten perusteella pojat olivat aktiivisempia välituntiliikkujia, kuin tytöt, jotka pääsääntöisesti istuivat ja seisoskelivat välitunneilla. Luokkatasojen vertailussa alakouluikäiset oppilaat olivat yläkouluikäisiä aktiivisempia liikkumaan välitunneilla. Välituntiaktiivisuus väheni selvästi ylemmille luokkatasoille siirryttäessä. Kaupungeissa ja maaseuduilla asuvien oppilaiden välituntitoiminnoissa oli tutkimuksemme mukaan tilastol-lisesti merkitseviä eroja. Maaseudulla oppilaat olivat hieman kaupunkikoulujen oppilaita aktiivisempia välituntiliikunnassa. Koulun ulkopuolella tapahtuvassa liikkumisessa oli eroja tyttöjen ja poikien välillä. Vapaa-ajalla pojat olivat aktiivisempia ja liikkuivat tyttöjä useammin. Eroja löytyi tutkimuksemme mukaan myös ala- ja yläkoulujen välillä, sillä lii-kunnan harrastaminen väheni jyrkästi ikävuosien 11–15 välillä, eli 5.-luokalta 8.-luokalle siirryttäessä Tutkimuksestamme saatujen tulosten mukaan kaupunkien ja maaseutujen oppi-laiden liikkuminen koulun ulkopuolella ei eronnut toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Kaiken kaikkiaan koulun ulkopuolella aktiivisesti liikkuvat oppilaat olivat aktiivisempia välituntiliikkujia verrattuna vähän koulun ulkopuolella liikkuviin oppilaisiin.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Välitunti
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other koulun ulkopuolinen liikunta
dc.subject.other sukupuoli
dc.subject.other luokka-aste
dc.subject.other asuinpaikka
dc.title Liikkuvatko oppilaat välitunneilla? : Liikkuva koulu- hankkeessa mukana olleiden 4.-9. luokkalaisten oppilaiden välituntiaktiivisuus
dc.title.alternative Liikkuva koulu- hankkeessa mukana olleiden 4.-9. luokkalaisten oppilaiden välituntiaktiivisuus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205181682
dc.subject.ysa välitunnit
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa vapaa-aika
dc.subject.ysa sukupuoli
dc.subject.ysa asuinpaikat
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-05-18T08:05:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record