Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa : mikropoliittinen näkökulma opettajuuteen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Savonmäki, Pasi
dc.date.accessioned 2012-05-02T11:55:50Z
dc.date.available 2012-05-02T11:55:50Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 978-951-39-3005-9
dc.identifier.issn 1455-447X
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215787
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3005-9 en
dc.identifier.uri http://ktl.jyu.fi/img/portal/7849/T023.pdf en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37746
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena on ammattikorkeakouluopettajien kollegiaalinen yhteistyö. Teema liittyy sekä ammattikorkeakoulututkimukseen että opettajan työn tutkimukseen. Ammattikorkeakoulujärjestelmän luominen oli 1990-luvun merkittävin koulutusjärjestelmäuudistus Suomessa. Ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet erottautumaan uudenlaiseksi koulutuskulttuuriksi, jossa kollegiaalinen yhteistyö on koulun rakenteellisen uudistamisen, työkulttuurin kehittämisen ja opettajan ammatillisen kasvun kannalta keskeinen ilmiö. Yhteisöllinen opettajuus konkretisoituu monissa ammatillista opettajuutta koskevissa tutkimuksissa keskeiseksi koulun kehittämisen haasteeksi. Ammatillisen opettajan työ onkin muuttunut entistä enemmän ulkoisten ja sisäisten yhteistyösuhteiden rakentajaksi ja ylläpitäjäksi. Yhteistyökyky on yhä tärkeämpi edellytys opettajan ja koko ammattikorkeakoulun tuloksekkaalle työlle. Mikropoliittinen näkökulma korostaa opettajan työtä koskevan vallan ja vaikuttamisen merkitystä yhteistyön elementtinä. Siinä keskeisenä ilmiönä on opettajan työn autonomian ja sitä koskevan hallinnollisen vallan jännite.Tutkimus on laadullinen ja sijoittuu organisaatiotutkimuksen ja opettajan ajattelun tutkimuksen välimaastoon. Lähtökohtana oli ymmärtää yhteistyötä osana opetustyön kokonaisuutta. Tutkimustehtävänä oli kuvata ja analysoida opettajien kokemuksia kollegiaalisesta yhteistyöstä ja ammattikorkeakoulua opettajien yhteistyön kontekstina. Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu yhteistyön kontekstista, sisällöistä, muodoista ja intresseistä. Ensimmäinen aineisto kerättiin 17 opettajan ryhmähaastatteluna viidessä ryhmässä ja toinen aineisto 19 opettajan yksilöhaastatteluna. Ilmapiiri osoittautui opettajien kokemuksissa tärkeäksi resurssiksi ja edellytykseksi yhteistyön sujumiselle. Asiantuntijuusrajojen ylläpitäminen nähtiin sekä autonomian suojana että eristäytymisenä kollegoista. Rajanylitykset merkitsivät opetuksellisia innovaatioita ja yhteisopettajuutta sekä oman ammattialan kehittämistä työelämäkonteksteissa. Organisaatiokulttuurissa korostuivat kiire, työn pirstaloituminen ja kehittämisen paine. Näitä lievensivät opettajien toisiltaan saama tuki ja luottamus sekä autonomian kunnioittaminen. Opettajan työn jäsentäminen opetus-, vuorovaikutus- ja hallintoareenaksi auttoi ymmärtämään opettajien kokemuksia yhteistyöstä. Eri areenoilla vaikutetaan, suojaudutaan ja tehdään yhteistyötä. Ne edellyttävät opettajilta erilaista osallistumista ja erilaista osaamista, mikä näytti lisäävän työn kuormitusta. Opettajan oma ajattelu nousi keskeiseksi yhteistyön lähtökohdaksi ja se korostui enemmän kuin toimintaa kehystävät organisaatiorakenteet. Opettajien keskinäinen yhteistyö perustuu joko rajoja ylläpitävään individualistiseen tulkintaan tai yhteisölliseen, sosiaalista riippuvuutta korostavaan tulkintaan. Autonomian individualistinen tulkinta saattaa johtaa vieraantumiseen yhteistyön mahdollisuuksista, jolloin erilaiset yhteistyön tavat ovat parhaimmillaan tuen hakemista oman työn tekemiselle. Yhteisöllinen tulkinta voi sen sijaan johtaa sellaiseen rajojen ylittämiseen, jossa yhteistyö nähdään välttämättömänä osana opetusta ja sen tavoitteiden saavuttamista. Silloin yhteistyö edistää positiivista riippuvuutta ja edistää myös ammattikorkeakoulun kulttuurin muodostumista yhteistyötä tukevaksi. Opettajankoulutuksessa, organisaation kehittämisessä ja johtamisessa olisi kiinnitettävä huomiota siihen, miten opettajan autonomiaa tulkitaan ja minkälaista toimintakulttuuria sen myötä rakennetaan. fi
dc.format.extent 200 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Koulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseries Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos 23.
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-3004-2
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kollegiaalisuus
dc.title Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa : mikropoliittinen näkökulma opettajuuteen
dc.type Diss. fi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-3005-9
dc.subject.ysa ammattikorkeakoulut
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa opettajuus
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.kota 516
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record