Opintie pienluokan kautta : peruskoulun alkuopetuksen pienluokkatoiminnan arviointia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jokinen, Katja
dc.date.accessioned 2012-03-21T06:37:27Z
dc.date.available 2012-03-21T06:37:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-39-4665-4
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1196186
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4665-4 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37628
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4665-4
dc.description.abstract Tämä tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimuksen kohteena olivat Vaasassa toimivat pienluokat, joihin on resursoitu jo useamman vuoden ajan perustamalla niitä lähes jokaiseen alakouluun. Pienluokka on erityisluokka, jossa tarjotaan erityistä tukea. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Pienluokkatoiminta vaatii paljon. Se ei ole pelkästään oppilaan opettamista, kasvattamista ja tiedon jakamista vaan myös yksilöllisyyden huomioonottamista ja moniammatillista yhteistyötä vanhempien ja yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Pitkällä tähtäyksellä pienluokkatoiminta voi olla oppilaan syrjäytymisen estämistä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millainen vaihtoehto pienluokka on yleisopetuksen ensimmäiselle luokalle lapsen opintien alussa. Samalla tarkasteltiin, minkälaisia kokemuksia opettajilla oli pienluokan oppilaista, moniammatillisesta yhteistyöstä ja oppilaiden integroitumisesta ja menestymisestä yleisopetuksessa. Myös entisten pienluokkalaisten kokemuksia pienluokalla opiskelusta pyrittiin tuomaan esiin. Tutkimuksen tavoitteena oli myös evaluoida pienluokkatoimintaa varhaisena tuen tarjoajana ja vaihtoehtona yleisopetuksen alkuopetukselle. Yhtenä tavoitteena oli myös selvittää, miten pienluokat olivat onnistuneet tehtävässään eli millaisia kokemuksia opettajilla ja oppilailla oli pienluokasta eteenpäin siirtymisestä ja pienluokalla opiskeluajasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös miten rehtorit sekä opetustoimen johto olivat kokeneet pienluokkatoiminnan ja lähikouluperiaatteen toteutumisen. Tutkimusaineisto koostui kolmen erityisluokanopettajan teemahaastattelusta, neljän luokanopettajan kirjoitelmasta, viidentoista entisen pienluokan oppilaan kyselystä ja kahden rehtorin sekä kahden opetustoimen johtoon kuuluvan henkilön teemahaastattelusta. Aineiston analysoinnissa käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että pienluokkiin tuli hyvin monenlaisia oppilaita. Suurella osalla lapsista oli oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuus- tai käyttäytymishäiriöitä. Vaasassa pienluokille tuli myös koululykkäyslapsia ja enenevässä määrin maahanmuuttajalapsia. Jos tukea tarvitsevat lapset saisivat jo esiopetuksessa tarvitsevansa avun, suurin osa heistä voisi aloittaa koulunsa suoraan yleisopetuksen alkuopetusluokassa. Tuloksissa korostui myös lähikoulun merkitys. Tutkimusta tehtäessä oppilaat siirrettiin erityisopetukseen koulupsykologin lausunnon perusteella, mutta uuden perusopetuslain myötä oppilaalle on tehtävä erityisen tuen päätös ennen kuin hänelle voidaan antaa opetusta erityisluokassa. Tulosten mukaan pienluokasta yleisopetukseen integroituminen ja siirtyminen oli jokaisella oppilaalla yksilöllistä mutta ei aina ongelmatonta. Jotta siirtyminen aikanaan helpottuisi, olisi integraatiotunteja oltava riittävästi tulevassa yleisopetuksen luokassa. Myös samanaikaisopetusta tulisi kehittää opettajien ja luokkien kesken sekä lisätä tiedonvaihtoa huoltajien ja koulun välillä. Moniammatillinen yhteistyö koettiin tärkeäksi eri ammattialojen ihmisten kesken ja auttavan opettajia jaksamaan työssä. Oppilasta tulisi myös tukea jatkuvasti yleisopetukseen siirryttäessä, etenkin nivelvaiheissa. Perusopetuksen lakimuutos tulee jatkossa muuttamaan pienluokkien toimintaa ja niiden tarpeellisuus ja toimintatavat on suunniteltava uudelleen. Jos tavoitteena on kaikkien oppilaiden opiskelu lähikoulussa ja yleisopetuksessa, voidaan joustavilla opetusjärjestelyillä tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Inklusiivista koulua kehitettäessä opettajien ja erityisopettajien roolit tulevat korostumaan, joten myös opettajankoulutusta tulee kehittää jatkossa.
dc.format.extent 220 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-4664-7
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other peruskoulu fi
dc.subject.other alkuopetus fi
dc.subject.other erityisopetus fi
dc.subject.other pienluokkaopetus fi
dc.subject.other inkluusio fi
dc.subject.other moniammatillinen yhteistyö fi
dc.title Opintie pienluokan kautta : peruskoulun alkuopetuksen pienluokkatoiminnan arviointia
dc.type Diss. fi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-4665-4
dc.subject.ysa pienluokkaopetus
dc.subject.ysa erityisopetus
dc.subject.ysa alkuopetus
dc.subject.ysa yleisopetus
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa oppilaat
dc.subject.ysa pienryhmät
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa inkluusio
dc.subject.ysa moniammatillinen yhteistyö
dc.subject.kota 516
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi
dc.subject.method Tapaustutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record