Kasvatusajattelun ja -käytänteiden tarkastelua Suomen ja Japanin varhaiskasvatuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sutinen, Jenni
dc.date.accessioned 2012-02-20T19:16:58Z
dc.date.available 2012-02-20T19:16:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194587
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202201236 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37425
dc.description.abstract Tiivistelmä. Sutinen, Jenni. 2011. Kasvatusajattelun ja - käytänteiden tarkastelua Suomen ja Japanin varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatustieteen pro gradu - tut-kielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 105 sivua + liitteet. Tässä laadullisessa vertailevassa tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen ja Japanin varhaiskas-vatusta dokumenttiaineistojen avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä kahden eri maan varhaiskasvatuksesta voidaan nähdä. Tutkimuksessa tar-kasteltiin varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmia sekä aiempaa tutkimustietoa japanilaisesta ja länsimaisesta varhaiskasvatuksesta laadun, asian-tuntijuuden ja kasvatuksen perustan näkökulmista. Aineisto koostui Suomen ja Japanin varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmista sekä aihealueen aiemmasta japanilaisista ja länsimaisista tutkimusar-tikkeleista. Osa aineistosta oli japaninkielistä ja se käännettiin englanniksi. Sisällönanalyy-sissa ja meta-analyysissa aineistoa lähestyttiin osittain valmiin käsitteistön avulla pohjautuen Hujalan, Parrilan, Lindbergin, Nivalan, Tauriaisen ja Vartiaisen (1999) laatimiin var-haiskasvatuksen laatutekijöihin sekä Karilan ja Nummenmaan (2001) esittämiin päiväkoti-työn osaamisalueisiin. Pääluokkien sisällä analyysi oli kuitenkin aineistolähtöistä. Tulokset osoittivat, että suomalaisen lastentarhanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmat tähtäävät laaja-alaiseen teoreettiseen osaamiseen, ammatillisuudessa kasvamiseen sekä yh-teisölliseen kasvatuksen toimintatapaan. Japanilaisen lastentarhanopettajakoulutuksen ope-tussuunnitelmien lähtökohtana on käytännönläheinen varhaiskasvatustyön osaaminen, itse-näinen toimintatapa sekä omaan rajattuun osaamisalueeseen perustuva perinteinen opettaja-orientaatio. Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien perusteella vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö näyttäytyi Japanissa neuvovana ja ohjaavana ja Suomessa kumppanuuteen pe-rustuvana. Japanissa varhaiskasvatuksen toiminnan lähtökohtana on ympäristön avulla kas-vattaminen ja aikuisen epäsuora ote kasvatukseen ja opetukseen. Asenne- ja emootiotasolla kasvattaminen nähdään olennaisena ja lapsuutta halutaan vaalia ja varjella. Japanilaisessa varhaiskasvatuksessa näkyy selkeästi fröbeliläiset vaikutteet. Kasvatusfilosofia perustuu yhteisöllisyyteen ja sosiaalistamiseen. Suomessa varhaiskasvatuksen ytimenä on aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutuksellinen toiminta, jossa lasten osallisuus nähdään tärkeänä. Suomalainen kasvatusfilosofia pohjautuu yksilöllisyyden merkityksen korostamiseen. Mo-lempien maiden varhaiskasvatuksessa lapsilähtöinen toiminta ¬ leikki, aktiivisuus, ongel-manratkaisu ja pohtiminen¬ nähdään kasvatuksen ja opetuksen toiminnan muotoina.
dc.format.extent 116 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kasvatusajattelu
dc.title Kasvatusajattelun ja -käytänteiden tarkastelua Suomen ja Japanin varhaiskasvatuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202201236
dc.subject.ysa varhaiskasvatus
dc.subject.ysa lastentarhanopettajat
dc.subject.ysa koulutus
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa Suomi
dc.subject.ysa Japani
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-02-20T19:16:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record