Elämänmuutos biografisen oppimisen mahdollisuutena refleksiivisessä modernissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leinonen, Jukka
dc.date.accessioned 2012-02-01T08:15:08Z
dc.date.available 2012-02-01T08:15:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193206
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202011106 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37292
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella refleksiivisen modernin tuottamia elämänmuutostilanteita biografisen oppimisen mahdollisuuksina. Lähestymistavan perustana oli ajatus modernin laaja-alaisesta murroksesta refleksiiviseksi, notkeaksi tai toiseksi moderniksi, mikä yksilön tasolla näkyi myös oppimiseen liittyvänä muutoksena. Yhteiskunnan rakenteiden ja instituutioiden tasolla murros tuotti yksilölle rajuja elämänmuutoksia, epävarmuutta ja ennakoimattomuutta, jotka pakottivat yksilön sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. Sopeutumisen taustalla vaikutti usein olleen uusien elämänhallintakeinojen ja -tekniikoiden oppiminen, joissa aikaisempi eletty elämä oli toiminut uudesta selviämisen voimavarana. Tutkimusaineistona olivat Elämänmuutos-kirjoituskilpailun elämänmuutoskirjoitukset, joissa kirjoittajat olivat saaneet kirjoittaa omista elämänmuutoskokemuksistaan varsin vapaamuotoisesti. Elämänmuutos-kirjoitusten elämänmuutokset jaoteltiin aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa viiteen pääluokkaan: parisuhteen kariutumiseen, kuolemaan, sairauteen, opiskeluun ja työhön ja paikkaan. Vaikka kaikkia esiin nousseita muutoskategorioita voi pitää koko ihmisen historian kannalta potentiaalisina elämänmuutostilanteina, on tässä tutkimuksessa näiden muutosten kokemista tarkasteltu suhteessa refleksiiviseen moderniin: toisaalta refleksiivisen modernin yhteiskunnan tuottamina elämänmuutoksina ja erityisesti refleksiivisessä modernissa koettuina muutoksina. Tavoitteena oli korostaa elämänmuutoksen hallitsemista ja muutostilanteen läpikäymistä juuri refleksiivisen modernin yksilön kokemana. Tutkimushypoteesina oli ajatus refleksiivisen modernin yksilön aikaisemmasta poikkeavasta tavoista ja kyvyistä käsitellä vakavia muutostilanteita. Tästä perspektiivistä muutostilanteiden käsittelyyn saattoi myös sisältyä mahdollisuus arkielämän oppimiseen, jossa yksilö hyödynsi muutoskokemusta biografisena oppimisprosessina. Toisena tutkimustavoitteena haluttiin selvittää juuri näitä biografisia oppimistilanteita ja sitä, minkälaista oppimista biografinen oppimisprosessi oikeastaan tuotti. Tutkimuksen perusteella elämänmuutos-kirjoitusten elämänmuutoskokemuksiin liittyi biografisia oppimisenprosesseja, jotka merkitsivät yksilölle mahdollisuutta löytää ja hyödyntää omaan elämänhistoriaan piiloutuneet mahdollisuudet ja voimavarat juuri muutoksessa. Näitä tilanteita tarkasteltiin neljän refleksiiviseksi kääntyvän modernin tuottaman selvän muutoksen, yksilöllistymisen, emansipaation, ajan ja tilan sekä työn näkökulmista. Elämänmuutosaineiston tarkastelu osoitti, että yksilön refleksiivisessä modernissa yhteiskunnassa kokema elämänmuutos johti monenlaisten elämänhallinnallisten taitojen oppimiseen. Koetut muutokset johtivat yksilön punnitsemaan uudelleen identiteettiään ja sovittamaan muutoskokemuksen aikaisempaan elämäkertaan. Lisäksi muutoskokemusten käsittely saattoi johtaa biografiseen oppimistilanteeseen, jossa yksilön muutoksen käsittelemiseksi tekemä työ muodosti biografisen oppimisresurssin. Biografinen oppiminen ilmeni tyypillisesti elämänhallinnallisten taitojen ja itsetuntemuksen kehittymisenä. Refleksiivisessä modernissa yhteiskunnassa jatkuvasta muutoksesta näytti elämänmuutoskirjoitusten valossa tulleen arjessa oppimisen moottori, joka ei pelkästään mahdollistanut, vaan myös pakotti yksilön jatkuvaan ajatustyöhön elämänhallinnan ja identiteetin uudelleenarvioimiseksi. Tältä osin refleksiivisen modernin aikalaisdiagnostikkojen ilmentämät havainnot yksilön tasolla tapahtuneesta yksilöllistymisestä, emansipoitumisesta ja vaikkapa valtautumisesta oli toisaalta tulkittavissa myös laajemmin arjen oppimisprosessien tuloksina. Osoittautui, että biografisten oppimisresurssien hyödyntämisellä oli oma erityislaatuinen asemansa juuri refleksiivisessä modernissa yhteiskunnassa.
dc.format.extent 132 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other biografinen oppiminen
dc.subject.other refleksiivinen moderni
dc.subject.other kontingenssi
dc.subject.other elämänmuutos
dc.subject.other riskiyhteiskunta
dc.title Elämänmuutos biografisen oppimisen mahdollisuutena refleksiivisessä modernissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202011106
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa refleksiivisyys
dc.subject.ysa kontingenssi
dc.subject.ysa elämänmuutokset
dc.subject.ysa riskiyhteiskunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi
dc.date.updated 2012-02-01T08:15:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record