Peruskoulun opettajien liikunnallinen Veso-päivä : opettajien arviointeja koulutuksesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Remahl, Virpi
dc.date.accessioned 2012-01-03T09:22:55Z
dc.date.available 2012-01-03T09:22:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1191369
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201031003 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37158
dc.description.abstract Remahl, Virpi. 2011. Peruskoulun opettajien liikunnallinen Veso-päivä – osallistujien arviointeja koulutuksesta. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu – tut-kielma, 76 s., 8 liites. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun opettajien liikunnallisen Veso-koulutuspäivän osallistujien arviointeja koulutuksesta. Koulutuksen arviointia ja opetta-jien jaksamista tarkasteltiin sukupuolen, iän, liikuntaa opettavien ja ei-liikuntaa opetta-vien sekä eri luokka-asteita opettavien opettajien kesken. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää opettajien Veso-koulutuspäivän kehittämisideoita Liikuntakeskus Pajulahdessa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli erään eteläsuomalaisen kunnan peruskoulujen opettajat (n=97), jotka osallistuivat helmikuussa 2011 liikunnalliseen Veso-koulutukseen Liikun-takeskus Pajulahdessa. Kyselyyn vastasi 87 henkilöä. Vastaajista naisia oli 61 ja miehiä 26. Tutkimusaineisto kerättiin heti koulutuspäivän jälkeen kyselylomakkeella. Tutkimus oli luonteeltaan empiirinen eli kokemusperäinen tutkimus, jossa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiivisessa osiossa opettajat vastasivat Likert- asteikollisiin kysymyksiin. Tulosten analysoinnissa käytettiin keskiarvojen eroja mittaavaa t-testiä, Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Tutkimuksen reliabiliteettia eli toistettavuutta tutkittiin Cronbachin alfakertoimen avulla koulutuksen arviointi-osiossa. Kyselylomakkeen lopussa oli avoimia kysymyksiä, jossa käytettiin tekstianalyysiä. Tulokset osoittivat, että koulutuspäivän yleisarvosanan korkeaksi arvioineet opettajat olivat tyytyväisiä myös koulutuksen yleisjärjestelyihin sekä kouluttajien ammattitaitoon. Miehet arvioivat koulutustapahtuman naisia korkeammaksi. Koulutuksen ammatillisen hyödyn liikuntaa opettavat kokivat korkeammaksi kuin ei-liikuntaa opettavat. Kaikki koulutuspäivän työpajat saivat yli 4 keskiarvon. Päivän onnistunein työpaja oli zumba ja musiikkiliikunta (ka 4.66) arviointiasteikon ollessa 1-5. Kaksi nuorinta ikäryhmää eli alle 34-vuotiaat ja 35-44-vuotiaat kokivat työssä jaksamisen heikommaksi kuin yli 55-vuotiaiden ryhmä. Koulutuspäivän yleisarvosana ja opettajien jaksaminen korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (r=.307, p=.004). Hyvinvoiva opettaja koki koulutuspäivän onnistuneeksi. Tutkimus osoitti, että liikunnallisille täydennyskoulutuksille on tarvetta koko opetushenkilöstön keskuudessa. Työssä jaksaminen ja opettajan hyvinvointi – teemat tulee nostaa entistä vahvemmin täydennyskoulutusten aiheiksi. Erityisesti opettajan uran al-kuvaiheissa työssä jaksamisen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other opettajat
dc.subject.other täydennyskoulutus
dc.subject.other liikunta
dc.subject.other työssä jaksaminen
dc.title Peruskoulun opettajien liikunnallinen Veso-päivä : opettajien arviointeja koulutuksesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201031003
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa täydennyskoulutus
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa jaksaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-01-03T09:22:55Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record