"Sit mä tajusin, et tonne mä haen" : abiturienttien käsityksiä ammatin- ja koulutusvalinnasta sekä ammatinvalinnanohjauksesta lukiossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hytönen, Kaisu
dc.contributor.author Kananen, Katri
dc.date.accessioned 2011-11-24T07:46:46Z
dc.date.available 2011-11-24T07:46:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189467
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112411724 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36993
dc.description.abstract Ammatin- ja koulutusvalintaprosessi on nuorille ajankohtainen asia ensimmäisen kerran jo peruskoulun lopun lähestyessä. Lukion valinneet taas joutuvat pohtimaan ammatinvalinta-asioita perusteellisesti jopa ensimmäiseltä vuosikurssilta lähtien. Nykyään nuorilla on todella paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia siihen, mitä he voivat tehdä lukion jälkeen. Halusimmekin tutkia, kuinka abiturientit kokevat tämän elämänvaiheen ja mahdollisuuksien paljouden. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli selvittää abiturienttien ammatin- ja koulutusvalinnallisia käsityksiä, suunnitelmia ja varmuutta. Selvitimme, mitkä ovat abiturienttien käsityksien mukaan merkittäviä asioita ammatin- ja koulutusvalinnassa ja mikä merkitys lukion opinto-ohjauksella on ollut tässä prosessissa. Lisäksi selvitimme, miten lukionsa päättävät nuoret ar-vioivat lukion opinto-ohjausta etenkin ammatinvalinnan osalta ja miten he kehittäisivät sitä. Tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenografinen. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa abiturienttia. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelun avulla, ja tulokset analysoitiin fenomenografisen tutkimuksen menetelmällä. Tulevaisuus herätti abiturienteissa monenlaisia kysymyksiä sekä epävarmoja ja sekavia tunteita. Kaikilla abiturienteilla oli kuitenkin melko tai hyvin selkeät suunnitelmat tulevaisuudesta. He toivoivat saavansa opiskelupaikan heti lukion jälkeen, mutta heillä oli myös varasuunnitelmia, mikäli aloituspaikkaa tavoitellussa koulutuksessa ei ensimmäisellä kerralla tulisi. Jokainen haas-tattelemamme abiturientti tavoitteli korkeakoulututkintoa. He uskoivat korkeakoulutuksen tuovan turvaa ja hyvän elintason tulevaisuudessa. Merkityksellisin tekijä abiturienttien ammatin- ja koulutusvalinnassa oli oma kiinnostus alaa kohtaan. Myös hyvä palkka oli tärkeä tekijä. Abiturientit olivat tehneet ammatinvalinnallista exploraatiota eli itsetutkiskelua pohtimalla omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä tavoittei-taan ja soveltuvuuttaan eri aloille. Monella abiturientilla oli myös jokin haaveammatti, jota he eivät kuitenkaan tietyistä syistä lähteneet tavoittelemaan. Opinto-ohjaaja oli abiturienttien mukaan tukenut, kannustanut ja tuonut varmuutta ammatin- ja koulutusvalintaan sekä ohjannut hakuprosessissa ja jakanut tietoa. Opinto-ohjaajan tunteja koettiin olevan määrällisesti liian vähän, ja lisäksi suurissa kouluissa opinto-ohjaaja oli ollut vaikeasti tavoitettavissa suuren oppilasmäärän ja muiden opetettavien aineiden viemän ajan vuoksi. Kahdenkeskiset keskustelut opinto-ohjaajan kanssa koettiin kaikkein tehokkaimmaksi ohjauk-sen muodoksi. Oppilaitoksista käyneiden esittelijöiden sekä oppilaitos- ja työpaikkavierailujen kerrottiin olleen erittäin hyödyllisiä, mutta niitä kaivattiin kuitenkin lisää ja monipuolisemmin eri aloilta. Opinto-ohjaajan asenteella ja persoonalla oli hyvin suuri merkitys ohjauksen onnis-tumiseen. Abiturientit pitivät innostunutta, avointa, asiantuntevaa ja opiskelijan tilanteesta aidosti kiinnostunutta ohjaajaa parhaana.
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other abiturientti
dc.subject.other ammatin- ja koulutusvalinta
dc.subject.other opinto-ohjaus
dc.subject.other kiinnostus
dc.subject.other jatko-opinnot
dc.title "Sit mä tajusin, et tonne mä haen" : abiturienttien käsityksiä ammatin- ja koulutusvalinnasta sekä ammatinvalinnanohjauksesta lukiossa
dc.title.alternative Abiturienttien käsityksiä ammatin- ja koulutusvalinnasta sekä ammatinvalinnanohjauksesta lukiossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112411724
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa abiturientit
dc.subject.ysa nuoruus
dc.subject.ysa ammatinvalinta
dc.subject.ysa koulutusvalinnat
dc.subject.ysa opinto-ohjaus
dc.subject.ysa jatko-opiskelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi
dc.date.updated 2011-11-24T07:46:46Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record