Golfia erityisryhmille - laadullinen tapaustutkimus nuorille suunnatusta golfkurssista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruokoranta, Lauri
dc.date.accessioned 2011-09-14T17:01:04Z
dc.date.available 2011-09-14T17:01:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1183222
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011091411404 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36687
dc.description.abstract Tutkimuksessa toteutettiin golfkurssi, jonka tarkoituksena oli selvittää laadullisia tutki-musmenetelmiä käyttäen, mitkä seikat muodostuvat keskeisiksi opetettaessa golfia ryh-mälle, jossa oppilailla on oppimisen vaikeuksia. Havaintojen perusteella arvioitiin myös golfin soveltuvuutta erityisryhmien liikuntamuodoksi. Erityisryhmien golfin opettami-seen liittyvä tutkimus on hyvin vähäistä, joten uuden tiedon saaminen on tärkeää pyrit-täessä madaltamaan kynnystä opettaa erityisryhmiä ja pyrittäessä takaamaan kaikille ihmisille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua liikuntaan. Toimin tutkimuksessa tutkija-opettajana, ja opetettavat koostuivat kahdesta neljän hen-gen ryhmästä. Osallistujat olivat iältään 11 - 18 -vuotiaita. Lisäksi opetukseen osallistui kaupungin liikunnanohjaaja ja yhdellä oppilaalla oli henkilökohtainen avustaja aina mukana. Tutkimuksen pääaineisto kerättiin tutkija-opettajan havaintopäiväkirjan muo-dossa, minkä lisäksi hyödynnettiin liikunnanohjaajan tekemiä havaintoja ja opetusten videointia. Tutkimus toteutettiin kesällä 2009 Jyväs-Golfissa Jyväskylässä. Tutkimus osoitti, että perinteisesti golfopetuksessa käytettyjä toimintatapoja tulee sovel-taa, jotta opetuksesta saadaan motivoivaa ja tehokasta henkilöille, joilla on oppimisen vaikeuksia. Soveltamisen tärkeys tuli esille erityisesti sisällöissä ja opetuksen työtavois-sa. Lisäksi opettajan ja oppilaiden välisen kommunikoinnin kehittyminen kurssin ede-tessä oli rohkaiseva ja tärkeä havainto. Pelinomaiset harjoitteet, pelaaminen ja pitkät lyönnit olivat oppilaille mieluisimpia si-sältöjä. Lisäksi sisätiloissa toteutettu lähipelirata innosti oppilaita. Hyviksi havaittujen harjoitteiden taustalla vaikutti olevan harjoitteiden konkreettisuus ja vauhdikkuus. Kon-gintiivisia taitoja vaatineet abstraktit harjoitteet, ja pitkäjänteistä keskittymistä vaativat yksipuoliset harjoitteet sen sijaan eivät motivoineet, koska harjoitteiden tavoitteita ja ra-kenteita ei ymmärretty. Sisällöllinen johdonmukaisuus tunnin aikana tehdyissä harjoit-teissa oli myös tärkeää. Havainto johdonmukaisuuden tärkeydestä ilmeni myös työtapojen yhteydessä. Opetuk-sen organisointi selkeäksi ja helposti ymmärrettäväksi tukee oppimisvaikeusnuorten mahdollisuutta oppia ja ymmärtää harjoitteiden kulkua mahdollisimman omatoimisesti. Kommunikointi oppilaiden kanssa tuntui aluksi haastavalta, koska puheen avulla kom-munikointi on itselleni luontaisin tapa olla vuorovaikutuksessa. Joillekin oppilaille pu-heen ymmärtämäinen ja tuottaminen oli kuitenkin vaikeaa, joten eri aistikanavien käyt-täminen opetuksessa oli näin ollen tärkeää. Puheen avulla kommunikoinnin selkeä ke-hittyminen kurssin edetessä oli opettamisen kannalta merkittävä havainto. Golfin soveltuvuutta erityisryhmille puoltaa monet lajin fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kasvatukselliset piirteet. Laji on teknisesti vaativa, mutta soveltamisen ja tukitoimien avulla golfin oppiminen ja harrastaminen on mahdollista lähes kaikille. Avainsanat: golf, erityisryhmät, oppimisvaikeudet, opettaminen
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Golfia erityisryhmille - laadullinen tapaustutkimus nuorille suunnatusta golfkurssista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011091411404
dc.subject.ysa golf
dc.subject.ysa erityisryhmät
dc.subject.ysa oppimisvaikeudet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa nuoret
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2011-09-14T17:01:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record