Verkostotyö kuntoutuksen kentällä : diskurssianalyyttinen tutkimus verkostotyön käytäntöjen määrittymisestä ja asiakkaan asemasta kuntoutuksen eri konteksteissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Isosaari, Arja
dc.date.accessioned 2011-09-14T11:05:15Z
dc.date.available 2011-09-14T11:05:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1183197
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011091411400 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36686
dc.description.abstract Verkostotyö on viime vuosikymmenien aikana vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa aut-tamisjärjestelmässä ja osana sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä. Se on liitetty auttamistyön tekemisen tapojen ja metodien yhteyteen, sitä on käytetty käsitteenä kuvaamaan ympäristön ja yksilön välistä vuorovaikutusta ja sitä on esitetty ratkaisuksi pirstaloituneen palvelujärjestel-mämme toiminnan tukemiseen. Tutkimukseni tavoite on tutkia näitä verkostotyön erilaisia käytäntöjä ja määrittelytapoja sekä tarkastella niiden vaikutusta asiakkaan aseman rakentumi-seen kuntoutuksen eri osa-alueilla. Kuntoutuksen osa-alueista tutkimukseeni on valikoitunut päihdehuollon, mielenterveystyön sekä työvoimapalvelukeskusten verkostotyökäytännöt ja niiden vaikutus asiaan asemaan. Tutkimuksessani käytän sekä tekstiaineistoon että haastatteluihin perustuvaa aineistoa. Teks-tiaineisto koostuu valtiovallan virallisista julkilausumista, lakiteksteistä sekä kuntoutusselon-teoista. Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu puolistrukturoidun teemahaastattelun avul-la ja se koostuu viidestä haastattelusta. Haastateltavat valikoituivat tutkimuksessa tarkasteltu-jen kuntoutuksen osa-alueiden sekä työtehtävänsä mukaan. Haastateltavina olivat päihdehuol-lon, kuntouttavan työtoiminnan ja psykiatrisen kuntoutuksen parissa toimivia sosiaalityönteki-jöitä. Molempien aineistojen analysointi on toteutettu diskurssianalyysin avulla ja tutkimuksen pai-nopiste liikkuu kulttuurisen jatkumon kautta tämän päivän verkostotyö- diskurssin määritty-miseen. Tämän liikkeen avulla on pyritty huomioimaan käytäntöjen muotoutumisen historial-linen ja kontekstuaalinen luonne. Asiakkaan aseman rakentumisen tulkintaa on ohjannut Michel Foucault’n näkemys vallasta ja sen eri muodoista. Foucault`n filosofia on tutkimuk-sessani toiminut tulkintaa ohjaavana ja diskurssianalyysin toimintaperiaatteita tukevana ajatte-lupohjana. Analyysin pohjalta tuotettu tutkimustulos osoittaa aikaisemmin yhtenä käsitteenä käytetyn verkostotyön määrittyvän nykyään kolmen erilaisen verkostoa kuvaavan diskurssin kautta. Diskurssit nimesin tutkimuksessani viranomaisverkosto-, asiakkaan verkosto- ja välineellisen verkoston diskursseiksi. Kukin diskurssi erottuu toisistaan käytäntöjensä, funktionsa ja raken-teensa suhteen. Vahvimman aseman saa viranomaisverkosto diskurssi. Kukin diskurssi tuottaa oman verkostotyön käytäntönsä ja erilaiset asiakaspositiot; vaihdellen toiminnan kohteena olevasta objektin asemasta täysivaltaiseen osallisuuteen. Tutkimustulokseni mukaan nykyisin tehtävä verkostotyö on muuttunut yhdestä verkostotyöstä useiksi verkostotöiksi.
dc.format.extent 131 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Foucault, Michel
dc.title Verkostotyö kuntoutuksen kentällä : diskurssianalyyttinen tutkimus verkostotyön käytäntöjen määrittymisestä ja asiakkaan asemasta kuntoutuksen eri konteksteissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011091411400
dc.subject.ysa verkostotyö
dc.subject.ysa käytäntö
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa asiakkaat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2011-09-14T11:05:15Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record