Viidesluokkalaisten itsearvioidut temperamenttipiirteet, liikunnan arvosanat ja niiden väliset yhteydet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lemponen, Niina
dc.date.accessioned 2011-07-19T17:34:02Z
dc.date.available 2011-07-19T17:34:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1180554
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011071911184 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27308
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Lemponen, Niina 2011. Viidesluokkalaisten itsearvioidut temperamenttipiirteet, liikunnan arvosanat ja niiden väliset yhteydet. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu–tutkielma, 83 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten oppilaiden temperamenttipiirteitä, liikunnan arvosanoja ja niiden välisiä yhteyksiä sekä sukupuolten välisiä eroja näissä tekijöissä. Lisäksi tutkittiin temperamenttipiirteiden eroja kiitettäviä ja tyydyttäviä liikunnan arvosanoja saaneiden oppilaiden välillä. Tutkimukseen pyydettiin mukaan keväällä 2009 kolmen harkinnanvaraisesti valitun alakoulun viidennen luokan oppilaita. Syksyllä 2009 hankittiin vielä lisäaineistoa. Lopullisessa tilastollisessa tarkastelussa mukana oli yhteensä 140 viidesluokkalaista oppilasta, joista tyttöjä oli 77 ja poikia 63. Temperamenttia tarkasteltiin Rothbartin (1981) temperamenttiteorian pohjalta. Tutkimusaineiston hankinnassa käytettiin suomentamaani Rothbartin (2001) Early Adolescence Temperament Questionnaire-Revised (EATQ-R) mittaria, joka on tarkoitettu 9 – 15 – vuotiaiden temperamentin tarkasteluun. Kyselylomakkeen väittämät koskevat kahtatoista temperamenttipiirrettä, joita oppilaat arvioivat itse. Tarkastelin aineistoa tilastollisesti Cronbachin alfojen, keskiarvojen ja –hajontojen, frekvenssien, riippumattomien otosten t-testin ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Tulosten perusteella viidesluokkalaisten temperamenttia voidaan yleisesti kuvata melko positiivissävytteisenä. Oppilailla on korkea itsesäätelykyky, aloitteisuus, emotionaalisuus ja alhainen negatiivinen mieliala. Tyttöjen ja poikien temperamentit erosivat toisistaan siten, että tytöt hallitsevat enemmän toimintaa, haluavat kokea läheisyyttä, tuntevat pelkoa ja kokevat mielihyvää herkästi. Pojat taas ovat aggressiivisia, suuntaavat tarkkaavaisuuttaan tiukasti ja ovat elämyshakuisia. Liikunnan arvosanojen keskiarvo oli tytöillä ja pojilla 8.3, mutta tyttöjen arvosanojen keskihajonta oli suurempi. Tilastollisesti merkitseviä positiivisia korrelaatioita esiintyi liikunnan arvosanan ja toiminnan hallinnan, itsekurin, läheisyyden ja elämyshakuisuuden välillä, sekä negatiivisia korrelaatioita aggressiivisuuden, mielihyväherkkyyden ja ujouden välillä. Useampi temperamenttipiirre oli yhteydessä tyttöjen liikunnan arvosanaan kuin poikien. Kiitettäviä liikunnan arvosanoja saaneet viidesluokkalaiset olivat tyydyttäviä arvosanoja saaneita oppilaita parempia hallitsemaan toimintaansa ja tiukempia itsekurissaan, elämyshakuisempia sekä osoittivat matalampaa ujoutta ja mielihyväherkkyyttä. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että temperamentti on yhteydessä liikunnan arviointiin. Opettajien tulisi tarkastaa oppilasarviointiinsa vaikuttavia tekijöitä ja käytänteitä, sillä tasa-arvoinen, oppilaiden persoonallisuudesta riippumaton menestyminen koululiikunnassa tulisi olla kaikille mahdollista.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other temperamentti
dc.subject.other liikunnan arviointi
dc.subject.other alakoulu
dc.subject.other itsearviointi
dc.title Viidesluokkalaisten itsearvioidut temperamenttipiirteet, liikunnan arvosanat ja niiden väliset yhteydet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011071911184
dc.subject.ysa temperamentti
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa alakoulu
dc.subject.ysa itsearviointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2011-07-19T17:34:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record