Lukemissujuvuus neljännellä luokalla : mitä taustataitoja sujuva lukeminen edellyttää?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuomisto, Pauliina
dc.date.accessioned 2011-07-04T13:41:01Z
dc.date.available 2011-07-04T13:41:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1179929
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011070411127 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27274
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten sujuvasti neljännen luokan oppilaat lukevat, ja millaisia taustataitoja sujuva lukeminen edellyttää. Tutkimukseen osallistui 85 neljännen luokan oppilasta. Oppilaat tekivät erilaisia kielellisiä ja kognitiivisia taitoja mittaavia tehtäväsarjoja, joiden tuloksia verrattiin lukemistestien tuloksiin. Lukemissujuvuuden muuttujina tutkimuksessa käytettiin sanojen ja epäsanojen lukemista sekä kahden lyhyen tekstin lukemiseen käytettyä aikaa. Tehtäväsarjojen avulla tutkittiin nopean sarjallisen nimeämisen, artikulaationopeuden, prosessointinopeuden, yleisen kykytason ja visuaalisen tunnistamisen yhteyttä lukemistesteissä menestymiseen. Tutkimusaihe on tärkeä ja mielenkiintoinen, sillä suomen säännönmukaisessa kirjoitusjärjestelmässä lukemisen ongelmat ilmenevät useimmiten juuri lukemissujuvuuden ja –nopeuden kohdalla eikä niinkään lukemistarkkuudessa. Tutkimuksen neljäsluokkalaiset lukivatkin melko vähin virhein, mutta lukemissujuvuus eli luettujen sanojen ja merkityksettömien sanojen määrä sekä tekstiin käytetty aika vaihtelivat suuresti lukijoiden välillä. Tulokset analysoitiin SPSS-tilastomene¬telmäohjelmalla. Tilastollisina tutkimusmenetelminä käytettiin jakaumien (frekvenssija¬kauma, prosenttijakauma) koontia, t-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysia, Kruskall-Wallis –testiä, korrelaatio¬analyysia ja lineaarista regressioanalyysia. Tutkimuksen päätuloksena voidaan todeta, että nopealla sarjallisella nimeämisellä oli merkittävä yhteys lukemissujuvuuteen. Tutkimuksen mukaan nopea sarjallinen nimeäminen on tärkeä lukemissujuvuuden taustataito, joten sen merkitys tulisi lukemaan opettamisessa huomioida. Tutkimus osoitti myös, että fonologisen tietoisuuden asteella oli merkitystä lukemissujuvuuden kannalta. Tyttöjen ja poikien välillä ei sen sijaan tässä aineistossa ollut merkittävää eroa lukemissujuvuudessa. Sen suhteen, missä koulussa oppilaat opiskelivat, lukemissujuvuudessa oli jonkin verran eroa. Lukemissujuvuuden ongelmat ovat monesti varsin pitkäaikaisia. Ongelmat jatkuvat helposti lapsuudesta aikuisuuteen, joten ongelmiin puuttuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja lukemistaitojen tukeminen oikeilla menetelmillä olisi tärkeää. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille lukemissujuvuuden rakentumista ja merkitystä suomen säännönmukaisessa kirjoitusjärjestelmässä, jotta oppilaita osattaisiin entistä paremmin ohjata ja tukea, niin että yhä useampi voisi oppia lukemaan sujuvasti.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lukemissujuvuus
dc.subject.other nopea sarjallinen nimeäminen
dc.subject.other dekoodaus
dc.subject.other fonologinen prosessointi
dc.subject.other ortografinen prosessointi
dc.subject.other grafeemit
dc.subject.other foneemit
dc.title Lukemissujuvuus neljännellä luokalla : mitä taustataitoja sujuva lukeminen edellyttää?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011070411127
dc.subject.ysa lukeminen
dc.subject.ysa foneemit
dc.subject.ysa fonologia
dc.subject.ysa oikeinkirjoitus
dc.subject.ysa nimeäminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record