Lähi- ja perushoitajien lääkehoito-osaaminen vanhustyössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salermo, Erika
dc.date.accessioned 2011-06-13T09:54:36Z
dc.date.available 2011-06-13T09:54:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1160181
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27151
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061310989 en
dc.description.abstract Lääkehoito on nykyisin ja tulevaisuudessa monissa sairauksissa keskeinen terveydenhuollon hoitokeino. Sen merkitys tulee kasvamaan entisestään väestön ikääntyessä, jolloin pitkäkestoisten sairauksien esiintyvyys ja lääkkeiden käyttö yleistyvät. Useat tutkimukset paljastavat puutteita hoitohenkilöstön lääkehoitoon liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Näistä tutkimuksista suurin osa on kohdistunut sairaanhoitajien lääkehoitoosaamisen selvittämiseen. Lähi- ja perushoitajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden työkuvaan kuuluu myös lääkehoito. Tutkimuksen tarkoituksena oli siten selvittää vanhustyön parissa työskentelevien lähi- ja perushoitajien teoreettinen lääkehoito-osaaminen, jotta jatkossa osataan suunnitella lääkehoidon täydennyskoulutuksia hoitohenkilöstön tarpeiden mukaan. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvantitatiivinen ja aineiston keruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Tutkimukseen valittiin systemaattisella otannalla 200 lähi- ja perushoitajaa tai vastaavan tutkinnon suorittanutta, jotka työskentelivät Helsingin kaupungin hallinnoimissa vanhustenkeskuksissa ja vanhusten palvelutaloissa hoitaja-vakansseilla. Vastanneiden määrä alkuperäisestä otoksesta oli 65 % (n=130). Tutkimuksessa tarkasteltiin hoitajien teoreettista lääkehoito-osaamista viideltä eri lääkehoidon osa-alueelta sekä kartoitettiin käytännön osaamista kolmen esimerkkitapauksen avulla. Lisäksi selvitettiin koulutusohjelman, tutkinnon suoritustavan, iän, työkokemuksen sekä lääkehoidon lisäkoulutukseen osallistumisen yhteyttä lääkehoito-osaamisen tasoon. Aineisto analysoitiin frekvenssi- ja ristiintaulukoiden avulla. Taustamuuttujien yhteyksiä lääkehoito-osaamiseen selvitettiin Khii-neliö testillä. Tarkasteltaessa lääkehoito-osaamista osa-alueittain voitiin todeta, että suurimmat puutteet kohdistuivat lääkehoidon perusteisiin ja lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksiin. Osa-alueista parhaiten, joskin tyydyttävästi, hallittiin lääkkeiden säilyttäminen ja käsittely, vanhenemismuutokset ja lääkkeet sekä lääkelaskut. Case-kysymysten tulokset osoittivat, että hoitajilla oli puutteellinen kyky tunnistaa digoksiinimyrkytys ja serotoniinioireyhtymä. Hypoglykemian oireet tunnistettiin hyvin, mutta siihen liittyvät hoito-ohjeet hallittiin tyydyttävästi. Tutkinnon suoritusmuodolla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0.004) siihen, miten hoitajat hallitsivat lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset. Aikuiskoulutuksen kautta valmistuneet lähihoitajat hallitsivat tämän osa-alueen heikoiten. Lääkehoidon perusteiden kohdalla ero lääkehoidon koulutukseen osallistuneiden ja siihen osallistumattomien hoitajien välillä oli lähes merkitsevä (p=0.051). Lähes merkitsevä yhteys (p=0.021) löytyi iän ja lääkelaskujen väliltä: nuoremmat vastaajat hallitsivat heikoiten laskutehtävät. Johtopäätöksenä voitiin todeta, että lähi- ja perushoitajilla on vakavia puutteita lääkehoitoosaamisessaan. Lääkehoidon osaaminen tulee varmistaa jo peruskoulutuksessa ja sitä tulee ylläpitää säännöllisillä täydennys- ja lisäkoulutuksilla.
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Lääkehoito
dc.subject.other osaaminen
dc.subject.other lähihoitajat
dc.subject.other vanhustyö
dc.title Lähi- ja perushoitajien lääkehoito-osaaminen vanhustyössä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061310989
dc.subject.ysa lääkehoito
dc.subject.ysa osaaminen
dc.subject.ysa lähihoitajat
dc.subject.ysa perushoitajat
dc.subject.ysa vanhustyö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record