Sykemittarin käyttö ja henkilökohtainen liikuntaneuvonta lukiolaistyttöjen harjoittelussa - kokemukset puhuvat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salminen, Emilia
dc.date.accessioned 2011-05-18T19:18:06Z
dc.date.available 2011-05-18T19:18:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159037
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051810874 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27035
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Salminen, Emilia. 2011. Sykemittarin käyttö ja henkilökohtainen liikuntaneuvonta lukio-laistyttöjen harjoittelussa – kokemukset puhuvat. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogii-kan pro gradu – tutkielma. 99 s. Pro gradu – tutkielmani tarkoituksena oli selvittää lukiolaistyttöjen kokemuksia sykemitta-rin käytöstä koululiikunnassa ja sen ulkopuolella, henkilökohtaisesta liikuntaneuvonnasta sekä niiden merkitystä harjoittelulle ja kestävyyskunnossa yhdeksässä viikossa tapahtuneil-le muutoksille. Lisäksi tutkielmani oli tarkoitus kuvata osallistujien kokemuksia sykemitta-rin ja henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan sopimisesta lukion liikuntakurssille. Tutkielmani oli luonteeltaan laadullinen, ja sen tieteenfilosofisena lähtökohtana oli fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa. Keräsin tutkimusaineiston syksyllä 2010 neljältä keski-suomalaisen lukion ensimmäiselle liikuntakurssille, Taitoa ja kuntoa – kurssille, osallistu-neelta tytöltä. Tutkielmani laadullinen aineisto koostui tutkimuksen puoleen väliin ajoittu-neista haastatteluista sekä alku- ja loppukyselyiden avoimista kysymyksistä. Laadullisen aineiston analysoinnissa käytin aineistolähtöistä analyysiä. Tutkielmani määrällinen aineis-to muodostui osallistujien kestävyyssukkulajuoksun alku- ja lopputestin tuloksista, syke-mittareiden syketiedoista sekä kyselylomakkeiden monivalintaväittämien vastauksista. Määrällistä aineistoa analysoidessani vertailin silmämääräisesti osallistujien omia testitu-loksia, harjoitusohjelmia sekä syketietoja keskenään. Tutkimukseen osallistujat saivat tutkimuksen alussa ja puolivälissä liikuntaneuvontaa, jon-ka aikana ohjeistin heitä oman harjoitusohjelman tekemiseen. Lukiolaistytöt laativat itsel-leen tutkimuksen alussa yhdeksäksi viikoksi harjoitusohjelman, jonka päätavoitteena oli kehittää kestävyyskuntoa harjoittelemalla monipuolisesti eri sykealueilla. Heidän oli tarkoi-tus harjoitella ohjelmansa mukaisesti sykemittaria apunaan käyttäen. Tutkielmani tulosten perusteella lukiolaistyttöjen sykemittarikokemukset olivat pääosin myönteisiä, mutta myös hyvin yksilöllisiä. Tyttöjen mielestä sykemittareista oli hyötyä harjoittelussa, mutta he eivät kuitenkaan yhdistäneet sitä kestävyyskunnon kehittymiseen. Sykemittarin avulla he kertoi-vat seuranneensa harjoituksen aikaista sykettä ja eri sykealueilla liikkumista. Suurimmaksi ongelmaksi kaksi tyttöä koki sen, etteivät he muistaneet ottaa sykemittaria mukaan harjoi-tuksiin. Liikuntaneuvonta ei herättänyt tytöissä suuria tuntemuksia ja liikuntaneuvonnan merkitys harjoittelussa ja kestävyyskunnossa tapahtuneissa muutoksissa jäi epäselväksi. Kestävyyssukkulajuoksun testitulosten perusteella osallistujien kestävyyskunto oli kehitty-nyt tutkimuksen aikana. Lukiolaistyttöjen kokemukset sykemittarin sopimisesta lukion lii-kuntakurssille olivat ristiriitaisia. Lukiolaistytöt kokivat, ettei liikuntatunneilla liikuttu kun-nolla, niin että syke nousisi. Tämän vuoksi he eivät olleet käyttäneet mittareita liikuntatun-neilla. Tytöt mainitsivat kuitenkin, ettei sykemittarista ole haittaakaan koululiikunnassa. Tulevaisuuden liikunnanopettajakoulutuksessa tulisikin mielestäni painottaa sykemittarin ja nykyteknologian hyödyntämistä koululiikunnassa. Avainsanat: sykemittari, kestävyyskunto, liikuntaneuvonta, harjoittelu, kokemukset
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sykemittari
dc.subject.other kestävyyskunto
dc.subject.other liikuntaneuvonta
dc.subject.other harjoittelu
dc.subject.other kokemukset
dc.title Sykemittarin käyttö ja henkilökohtainen liikuntaneuvonta lukiolaistyttöjen harjoittelussa - kokemukset puhuvat
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051810874
dc.subject.ysa sykemittarit
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.subject.ysa liikuntaneuvonta
dc.subject.ysa harjoittelu
dc.subject.ysa kokemukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record