Muuttuvat tilat, muuttuvat(ko) ajattelutavat : näkökulmia design-ajatteluun ja pedagogiseen muutokseen kielenopetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jalkanen, Juha
dc.date.accessioned 2011-05-11T13:42:35Z
dc.date.available 2011-05-11T13:42:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158659
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051110779 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26939
dc.description.abstract Uudet teknologiat ja oppimiskäsitysten kehittyminen ovat luoneet edellytykset kielenopetuksen käytänteiden muutokselle, ja ympäröivän maailman monimediaistuminen on luonut kielenopetukselle ja -oppimiselle uuden ympäristön, sillä tavat käyttää kieltä ovat muuttuneet. Kieltä opitaan yhä enenevässä määrin informaaleissa oppimisympäristöissä. Viimeaikainen tutkimus (esim. Luukka et al. 2008) on tuonut esiin, että koulun ja vapaa-ajan teksti- ja mediamaailmat eroavat huomattavalla tavalla toisistaan, eivätkä ne opetuksessakaan sidostu toisiinsa. Muutosta opetuksen käytänteissä on siis tapahtunut vähän. Tässä työssä pedagogista muutosta tarkastellaan design-tutkimuksen avulla sekä opettajankoulutuksen että kielenopetusorganisaation näkökulmista. Tutkimuksen lähtökohtana on rakentaa ymmärrystä siitä, miten design-lähestymistavalla voidaan luoda vuoropuhelua opetuksen ja tutkimuksen välillä. Ymmärrystä pedagogisesta muutoksesta rakennetaan tarkastelemalla opetukseen liittyviä ajattelutapoja pian valmistuvien opettajien pedagogisten opintojen aikana ja työssä olevien opettajien oman työnsä kehittämisen aikana. Tutkimuksessa kehitetään myös uusia opetuksen ja arvioinnin käytänteitä, jotka palvelevat sekä opettajien että opiskelijoiden tarpeita. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten teknologiaa osana opetuksen rakenteita hyödyntäen voidaan tuoda lisäarvoa kielenopetukseen ja -oppimiseen. Tutkimus koostuu karkeasti jaettuna kahdesta osasta: ensimmäisen osan muodostaa kurssien teorialähtöinen suunnittelu ja sen raportointi, toinen osa koostuu tutkijan oman työn sekä tutkimukseen osallistuneiden opettajien ja opiskelijoiden toiminnan ja sitä ohjaavien ajattelutapojen tarkastelusta. Aineistoa on tarkasteltu laadullisen tutkimuksen menetelmin, ja tuloksia on verrattu aiempien tutkimusten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston pohjalta muodostettuihin viitekehyksiin. Tämän aineiston pohjalta näyttää siltä, että kahden kielenopetukseen olennaisella tavalla liittyvän kysy-myksen – miksi kieltä opitaan ja miten kieltä opitaan – välillä vallitsee ristiriita. Erilaiset mediat ovat läsnä sekä opettajien että opiskelijoiden arjessa, mutta kokemusta niiden pedagogisesti mielekkäästä käytöstä opetuksessa on vähän, ja siksi mediat eivät siirry osaksi opetuksen käytänteitä. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että verkko-opetus ja sulautettu opetus (blended learning) ovat oppijoille vieraampia opiskelun muotoja, ja niiden ottaminen kiinteäksi osaksi korkeakoulun toimintakulttuuria edellyttää neuvottelua toiminnan tavoitteista opiskelijoiden ja opettajien välillä.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other design-tutkimus
dc.title Muuttuvat tilat, muuttuvat(ko) ajattelutavat : näkökulmia design-ajatteluun ja pedagogiseen muutokseen kielenopetuksessa
dc.title.alternative Näkökulmia design-ajatteluun ja pedagogiseen muutokseen kielenopetuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051110779
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record