Testivetoinen ohjelmistokehitys – vahvuudet, heikkoudet ja soveltuvuus ohjelmistoprojekteihin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Urtti, Ilkka
dc.date.accessioned 2011-04-14T05:06:25Z
dc.date.available 2011-04-14T05:06:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26785
dc.description.abstract Urtti, Ilkka Testivetoinen ohjelmistokehitys – vahvuudet, heikkoudet ja soveltuvuus ohjel-mistoprojekteihin Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 41 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Sakkinen, Markku Testivetoinen ohjelmistokehitys (TDD) on ohjelmistojen kehittämismenetelmä, jonka perusajatuksena on automatisoidun yksikkötestin kirjoittaminen etukä-teen ennen sen testaaman toiminnallisuuden implementointia. Järjestys on päinvastainen perinteiseen vesiputousmallin kaltaiseen ohjelmistokehittämi-seen, jossa testaus on viimeisenä työvaiheena. Testivetoisen ohjelmistokehityk-sen hyödyistä verrattuna perinteiseen kehitysmalliin on esitetty lukuisia väittei-tä. Väitteiden pohjalla on kuitenkin vain vähän empiiristä tutkimustietoa ja tut-kittujen väitteiden osalta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Arvioin tässä kandidaatintutkielmassani tehtyjen tutkimusten pohjalta tes-tivetoisen ohjelmistokehittämisen vahvuuksia, heikkouksia sekä soveltuvuutta ohjelmistoprojekteihin. Havaitsin vahvaa näyttöä siitä että TDD johtaa lisään-tyneeseen testaukseen sekä parantuneisiin testikattavuuksiin verrattuna perin-teiseen kehitysmalliin. Havaitsin kohtalaisen selkeää näyttöä ohjelmistojen ul-koisen laadun paranemisesta TDD:n myötä verrattuna perinteiseen kehittä-mismalliin. Ohjelmistojen sisäisen laadun ja tuottavuuden paranemisen suhteen tehdyt tutkimukset olivat liian ristiriitaisia tulkinnan tekemiseksi. Testivetoisen ohjelmistokehittämisen heikkouksiksi arvioin sen vaikean omaksumisen sekä TDD:n hyötyjä käsitelleiden tutkimuksien joukossa olleet täysin päinvastaisiin tuloksiin päätyneet tutkimukset. Arvioin testivetoisen ohjelmistokehittämisen soveltuvan ohjelmoijille jotka ovat kokeneita, organisaatioille joilla on motivaatiota ja resursseja hoitaa TDD:hen siirtyminen hallitusti sekä ohjelmistoille joilta odotetaan korkeinta mahdollista ulkoista laatua. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other testivetoinen ohjelmistokehitys en
dc.subject.other TDD en
dc.subject.other ketterät menetelmät en
dc.subject.other extreme programming en
dc.title Testivetoinen ohjelmistokehitys – vahvuudet, heikkoudet ja soveltuvuus ohjelmistoprojekteihin
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011041310641
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons.
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record