Reasons for Exercise Inventory koulukyselyssä : mittarin reliabiliteetti- ja rakennevaliditeettitarkastelua

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ojala, Kristiina
dc.contributor.author Vuori, Mika
dc.contributor.author Välimaa, Raili
dc.contributor.author Tynjälä, Jorma
dc.contributor.author Kannas, Lasse
dc.date.accessioned 2011-04-08T11:56:15Z
dc.date.available 2011-04-08T11:56:15Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Ojala, K., Vuori, M., Välimaa, R., Villberg, J., Kannas, L. & Tynjälä, J. (2005). Reasons for exercise inventory koulukyselyssä: mittarin reliabiliteetti- ja rakennevaliditeettitarkastelua. Liikunta & Tiede, 42 (6), 30-38.
dc.identifier.issn 0358-7010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26757
dc.description.abstract Tässä artikkelissa raportoidaan aikuisille kehitetyn Reasons for exercise inventory:n (REI) käyttökokeilua yläkoululaisilla. Mittaria esitestattiin WHO-Koululaistutkimuksen vuoden 2006 kyselyä varten osana esi- ja luotettavuustutkimusta, joka toteutettiin Itä- ja Länsi-Suomen lääneissä helmikuussa 2005. Oppilaat täyttivät kaksi samansisältöistä kyselyä kahden viikon välein. REI-mittarin väittämiin vastasi 194 seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaista peruskoululaista. REI-mittarin pysyvyyttä arvioitiin testi-uusintatesti-korrelaatioiden (Intraclass-korrelaatiokerroin, Spearmanin järjestyskorrelaatio, Pearsonin tulomomenttikorrelaatio) avulla. Pääkomponenttianalyysin avulla saaduista liikuntasyiden ulottuvuuksista muodostettujen summamuuttujien sisäistä yhdenmukaisuutta arvioitiin Cronbachin alfakertoimen avulla ja pysyvyyttä ensimmäisen ja toisen mittauskerran välillä Pearsonin korrelaation avulla. Esitutkimusaineiston tuloksia verrattiin aikaisempiin aikuisten tuloksiin. Lopuksi mittarin ekologista validiteettia arvioitiin tarkastelemalla ulottuvuuksien yhteyksiä liikunta-aktiivisuuteen, painoon ja kehotyytyväisyyteen. REI-mittarin pysyvyyttä voidaan pitää kohtalaisena ja liikuntasyyulottuvuuksien sisäistä yhdenmukaisuutta hyväksyttävänä ainakin tytöillä. Ulottuvuuksille lasketut, kahden eri mittauskerran väliset Pearsonin korrelaatiot vaihtelivat välillä 0.66–0.80 pojilla ja 0.64–0.91 tytöillä. Ulottuvuuksien sisältö vastasi osittain aikuisten tuloksia. Painoon ja ulkonäköön liittyvät väitteet ryhmittyivät eri lailla tytöillä ja pojilla. Liikuntasyyulottuvuuksien, liikunta-aktiivisuuden ja kehotyytyväisyyden välisissä korrelaatiotarkasteluissa havaittiin mielekkäitä yhteyksiä ja vastaavuuksia aikuisilta saatuihin aikaisempiin tuloksiin, mm. painonhallintaa ja ulkonäköä tärkeänä liikunnan harrastamisen syinä pitävät nuoret olivat muita nuoria yleisemmin tyytymättömiä kehoonsa. WHO-Koululaistutkimuksen esitutkimuksen perusteella REI-mittari soveltuu yläkoululaisten kyselyyn kohtuullisesti, muttei täysin ongelmitta. Mittarin osioitten alkuperäisestä hieman poikkeava ryhmittyminen ja erot sukupuolten välillä vaativat lisäselvityksiä. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Liikuntatieteellinen seura - Finnish Society of Sport Sciences
dc.relation.ispartofseries Liikunta ja tiede
dc.relation.uri http://www.lts.fi/?sid=11
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other koulukysely en
dc.subject.other Reasons for exercise inventory en
dc.subject.other nuoret en
dc.subject.other reliabiliteetti en
dc.subject.other liikunta-aktiivisuus en
dc.subject.other kehotyytyväisyys en
dc.title Reasons for Exercise Inventory koulukyselyssä : mittarin reliabiliteetti- ja rakennevaliditeettitarkastelua
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011040810613
dc.subject.kota 314
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.oppiaine Terveyskasvatus fi
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/type/status/PeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewstatus peerReviewed
dc.relation.issn 0358-7010
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accesslevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record