Odotuksia, uskomuksia ja ennakointeja koulusuoriutumisesta : opiskelumotivaation muotoutuminen musiikkiperuskoulun luokilla 6-9

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuomela, Helena
dc.date.accessioned 2011-04-04T11:18:26Z
dc.date.available 2011-04-04T11:18:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155658
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26729
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011040410588 en
dc.description.abstract Tämän lisensiaatintutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten oppiainekohtaiset odotukset, arvostukset ja henkilökohtaiset kykyuskomukset muovaavat opiskelumotivaatiota 6-9 luokilla, kun oppilailla on koulupäivän aikana perusopetuksen lisäksi soitonopiskelua lähes päivittäin erilaisissa pienryhmissä tai yksittäin. Tutkimuskohteena oleva musiikkipainotteinen peruskoulu on taidekasvatuksen yhteistyömalli, joka on toteutettu hallinnollisesti kunnallisen peruskoulun ja yksityisen yhteisön ylläpitämän, taiteen perusopetusta antavan musiikkioppilaitoksen kesken. Perusopetuksesta vastaavat peruskoulun opettajat ja musiikinopetuksesta musiikkiopiston soitonopettajat. Tilastollinen ja laadullinen aineisto kerättiin laajalla lomakekyselyllä syksyllä 2008 sekä haastatteluilla keväällä 2009. Tutkimusprosessin kuluessa syvemmän tarkastelun kohteeksi valikoituivat perusopetuksen akateemiset oppiaineet matematiikka, äidinkieli, historia ja kielet sekä taiteen perusopetuksen mukaisina musiikkiaineina oman soittimen soitto, ryhmäsoitto, soitto orkesterissa ja solfa. Tutkittavana olivat kaikki musiikkiperuskoulun 6-9 luokkien oppilaat vuonna 2008 (N=80). Nuorten opiskeluun suuntautuminen on monen tekijän summa. Ensinnäkin oppilaiden käsitykset omista mahdollisuuksistaan ja taipumuksistaan syntyvät osaksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa perheen, kavereiden ja opettajien kanssa sekä toiseksi nuoren omien tavoitteiden tai ennakoitujen mielikuvien yhteydessä. Motivaation muodostumista tässä tutkimuksessa tarkastellaan Ecclesin ja Wigfieldin (2000, 68-81) odotusarvoteorian näkökulmasta. Teorian mukaan yksilön menestysodotukset ja arvo, jonka hän asettaa menestymiseleen ovat tärkeitä määrittäjiä hänen motivaatiolleen suoriutua tietyistä tavoitteista samoin kuin sille, mitkä tavoitteet hän asettaa etusijalle. Ecclesin ja Wigfieldin tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoruusiässä ja etenkin koulusiirtymien yhteydessä motivaation on havaittu laskevan kouluvuosien myötä. Tutkimus osoitti että, musiikkiperuskoululaisten kykyuskomukset ja menestysodotukset olivat hyvin myönteisiä, ja etenkin poikien käsitys omista kyvyistään oli tyttöjä positiivisempaa kielissä, oman soittimen soitossa, solfassa ja matematiikassa. Tytöt pitivät yrittämistä ja ponnistelua hyödyllisempänä kuin pojat. Kielet olivat musiikkiperuskoululaisten mielestä tärkein ja erittäin hyödyllinen oppiaine sekä alakoulun että yläkoulun lopussa. Koulusiirtymä ilmeni opiskelumotivaation notkahduksena, mutta silti oppilaiden käsitykset omista kyvyistään eivät heikentyneet sen vuoksi. Kiinnostus oman soittimen soittoon säilyi korkeana koulusiirtymän jälkeen, ja soiton opiskelu kiinnosti oppilaita hyvin paljon läpi musiikkiperuskoulun. Tämä tutkimus on pohjana väitöstutkimukselle, jossa musiikkiperuskoululaisten opiskelumotivaatiota tullaan vertaamaan laajempaan samanikäisistä suomalaisista peruskoululaisista kerättyyn aineistoon.
dc.format.extent 146 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other motivaatio
dc.subject.other odotusarvoteoria
dc.subject.other nuoruus
dc.subject.other musiikkiperuskoulu
dc.subject.other sukupuolierot
dc.subject.other musiikinopiskelu
dc.subject.other soitonopiskelu
dc.title Odotuksia, uskomuksia ja ennakointeja koulusuoriutumisesta : opiskelumotivaation muotoutuminen musiikkiperuskoulun luokilla 6-9
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011040410588
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa odotusarvoteoria
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa nuoruus
dc.subject.ysa musiikkioppilaitokset
dc.subject.ysa sukupuolierot
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa soittaminen
dc.subject.ysa opiskelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record