Liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeys suomalaisten ja ruotsalaisten liikunnanopettajaopiskelijoiden arvioimana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salminen, Kati
dc.date.accessioned 2011-04-04T09:32:29Z
dc.date.available 2011-04-04T09:32:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155623
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011040410587 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26728
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Salminen, K. 2011. Liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeys suomalaisten ja ruotsalaisten liikunnanopettajaopiskelijoiden arvioimana. Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteiden laitos. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 73 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten ja ruotsalaisten liikunnanopettaja-opiskelijoiden arvioita liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeydestä sekä vertailla arvioita nais- ja miesopiskelijoiden kesken. Lisäksi tutkittiin tavoitearvioiden yhteyttä opintovai-heeseen, opiskelijoiden arvioon omasta opettajaksi kehittymisen vaiheestaan sekä heidän sitoutumiseensa tulevaan liikunnanopettajan ammattiin. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 467 opintojensa eri vaiheessa olevaa liikunnanopettajaopiskelijaa Suomesta ja Ruotsista. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja tiivistettiin faktorianalyysiä käyttäen. Maiden ja sukupuolten eroja analysoitiin t-testillä sekä varianssianalyysillä. Niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkin liikunnanopettajaopiskelijat pitivät kaikkia liikuntakasvatuksen ta-voitteita jossain määrin tärkeinä. Tärkeimmäksi tavoitteeksi arvioitiin aktiivinen liikunnan harrastaminen, jonka jälkeen seurasivat sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, motoriset taidot ja liikuntamuodot sekä moraali ja eettisyys. Itseilmaisu ja luovuus sekä fyysinen kunto ar-vioitiin vähiten tärkeiksi tavoitteiksi. Suomalaisten ja ruotsalaisten opiskelijoiden arviot erosivat toisistaan kolmessa tavoiteulottuvuudessa, ruotsalaisten arvioidessa sosiaaliset tai-dot ja vuorovaikutuksen, fyysisen kunnon sekä itseilmaisun ja luovuuden tärkeämmiksi kuin suomalaiset. Opintovaiheella, opettajaksi kehittymisen vaiheella tai sitoutumisella tulevaan liikunnanopettajan ammattiin ei ollut juurikaan yhteyttä tavoitteiden arvioituun tärkeyteen. Naiset arvioivat liikuntakasvatuksen tavoitteet yleisesti miehiä tärkeämmiksi. Ainoastaan moraali ja eettisyys arvioitiin yhtä tärkeäksi miesten ja naisten kesken. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisten ja ruotsalaisten liikunnanopettajaopiske-lijoiden arvioit liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeydestä, ovat varsin yhdenmukaisia. Lisäksi tärkeimmäksi arvioitu tavoite kasvattaa aktiiviseen liikunnan harrastamiseen kuvas-taa tätä päivää. Liikunnan ilo, elinikäinen liikunnan harrastaminen sekä omasta terveydestä huolehtiminen ovat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla voidaan vastata niin suomalaisen kuin ruotsalaisenkin yhteiskunnan ongelmiin ja tarpeisiin. Asiasanat: liikuntakasvatus, tavoitteet, opetussuunnitelma, liikunnanopettajaopiskelijat
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other liikuntakasvatus
dc.subject.other tavoitteet
dc.subject.other opetussuunnitelma
dc.subject.other liikunnanopettajaopiskelijat
dc.title Liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeys suomalaisten ja ruotsalaisten liikunnanopettajaopiskelijoiden arvioimana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011040410587
dc.subject.ysa liikuntakasvatus
dc.subject.ysa tavoitteet
dc.subject.ysa opetussuunnitelma
dc.subject.ysa liikunnanopettajat
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa Suomi
dc.subject.ysa Ruotsi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record