Kuluttajakäyttäytyminen Internetissä: Miten Internet vaikuttaa kuluttajan ostopäätösprosessiin?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laitinen, Sanna
dc.date.accessioned 2011-03-03T06:39:11Z
dc.date.available 2011-03-03T06:39:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26629
dc.description.abstract Laitinen, Sanna Maria Kuluttajakäyttäytyminen Internetissä: Miten Internet vaikuttaa kuluttajan osto-päätösprosessiin? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010, 36 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaajat: Salo, Markus, Seppänen, Ville Kuluttajakäyttäytyminen on yksi markkinoinnin tutkituimmista alueista. Ta-loudelliset, teknologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat esimerkik-si siihen, miten paljon ja missä kuluttaja ostaa, mutta niin tekevät myös kulutta-jan omat mieltymykset ja persoonallisuus. Varsinainen ostopäätösprosessi ete-nee askelittain; tässä tutkielmassa on tarkastelussa viisivaiheinen malli. Se koos-tuu ongelman eli tarpeen tunnistamisesta, tiedon etsinnästä, vaihtoehtojen ver-tailusta, päätöksestä ostaa sekä hankintaa seuraavasta arvioinnista. Miten Internet sitten vaikuttaa kuluttajan ostopäätösprosessiin? Verkkokau-pankäynnin suosio avaa kuluttajalle uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palve-luiden vertailuun kuin myös niiden löytämiseen. Vaihtoehtoja on todennäköi-sesti enemmän kuin koskaan aiemmin ja niistä on entistä helpompi kommuni-koida aiempaa suuremman kuluttajajoukon kanssa. Toisaalta kuluttajia huoles-tuttaa tietoturva ja yksityisyydensuoja kuin myös informaation laatu. Lisäksi tiedon etsiminen Internetissä ei automaattisesti tarkoita, että myös ostos tapah-tuisi verkossa. Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena alan tieteellisiin aineistoihin. Jatkossa tarkastellaan lähemmin, mitä niissä kerrottiin osto- ja kuluttajakäyttäy-tymisestä sekä yksittäisen kuluttajan ostopäätösprosessista Internetissä. Tulos-ten pohjalta vaikuttaa, että ostopäätösprosessi itsessään ei ole muuttunut mutta sillä on kuitenkin Internetissä omat ominaispiirteensä. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other kuluttajakäyttäytyminen en
dc.subject.other ostokäyttäytyminen en
dc.subject.other kuluttaja en
dc.subject.other ostopäätösprosessi en
dc.subject.other ostoprosessi en
dc.subject.other elektroninen kauppa en
dc.subject.other verkkokauppa en
dc.title Kuluttajakäyttäytyminen Internetissä: Miten Internet vaikuttaa kuluttajan ostopäätösprosessiin?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103031848
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons.

Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record