Pitkän hännän ilmeneminen verkkokaupankäynnissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Janhunen, Sallamaari
dc.date.accessioned 2011-02-25T10:50:18Z
dc.date.available 2011-02-25T10:50:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26601
dc.description.abstract Janhunen, Sallamaari Pitkän hännän ilmeneminen verkkokaupankäynnissä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 26 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tässä tutkielmassa tarkastellaan pitkän hännän-ilmiötä verkkokaupankäynnin osana. Pitkällä hännällä tarkoitetaan useimmille asiakkaille tuntemattomia markkinaraon tuotteita, joista yritys saa hittituotteiden ohella varteenotettavia tuloja. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen erilaisia ajankohtaisia informaatioteknologian- ja markkinoinnin -alan kirjallisuuslähtei-tä. Tutkielmassa tarkastellaan pitkää häntää käsitteenä ja määritellään sen omi-naispiirteet. Pitkää häntää tarkastellaan verkkokaupankäynnissä esiintyvänä ilmiönä media- ja viihdeteollisuudessa tehtyjen havaintojen perusteella. Tut-kielma on kirjoitettu yritykseltä asiakkaalle -näkökulmasta ja markkinaraon tuotteiden tarkastelu on toteutettu vertaamalla niitä hittituotteisiin ja vain fyy-sisillä markkinoilla myytäviin tuotteisiin. Internet jakelukanavana on muokannut kuluttajien kulutuskäyttäytymistä ja siirtänyt kuluttajien informaationlähteet Internetiin fyysisen julkaistun median sijaan. Erityisesti web 2.0-teknologiat, kulutustottumusten muutokset, madal-tuneet tuotantokustannukset ja tuotantovälineiden demokratisoitu luonne toi-mivat mahdollistavina tekijöinä pitkän hännän taustalla. Sekä yritykset että ku-luttajat hyötyvät rahallisesti markkinaraon tuotteiden tarjonnasta. Internet-teknologioista erityisesti suosittelu- ja personointiteknologiat vaikuttavat markkinaraon tuotteiden näkyvyyteen ja kannattavuuteen. Erilaiset seikat, ku-ten maantieteellinen eristäytyneisyys ja valtavirrasta poikkeavat mieltymykset, lisäävät markkinaraon tuotteiden kysyntää. Katsauksessa selvisi, että markkinaraon tuotteille on selvästi kysyntää, ja yhä useammat verkkokaupat hyödyntävät nykyisin pitkän hännän strategioita. Eri-tyisesti Internet-teknologioilla on suuri vaikutus markkinaraon tuotteiden nä-kyvyyteen. Pitkään häntään vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan ole yksiselittei-siä ja niiden vaikutuksista on paljon eriäviä näkemyksiä. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other pitkä häntä en
dc.subject.other web 2.0 en
dc.subject.other markkinaraon tuotteet en
dc.subject.other hittituotteet en
dc.subject.other Internet-teknologiat en
dc.title Pitkän hännän ilmeneminen verkkokaupankäynnissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102251823
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons.
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record