Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hynninen, Saara
dc.date.accessioned 2011-02-25T07:58:42Z
dc.date.available 2011-02-25T07:58:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26599
dc.description.abstract Hynninen, Saara Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 23 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja(t): Seppänen, Ville Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee verkkokauppojen menestystekijöitä. Tutkitaan, onko olemassa piirteitä ja ominaisuuksia, jotka yhdistävät menesty-neitä verkkokauppoja asiakkaan näkökulmasta. Tutkittavat menestystekijät keskittyvät siis juuri verkkokaupan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena pohjautuen pääsääntöisesti 2000-luvun tieteelliseen kirjallisuuteen. Tätä vanhempi kirjallisuus ei suurimmaksi osaksi ole enää ajan tasalla, sillä IT-alan kehitys on ollut todella nopeaa ja koska verkkokaupat ja elektroninen liiketoiminta ovat niin uusia ilmiöitä, ei niistä edes löydy kovinkaan vanhaa kirjallisuutta. Tavoitteena oli siis löytää kirjalli-suuden pohjalta piirteitä, joilla on vaikutusta verkkokauppojen menestykseen. Tutkimus rajattiin koskemaan vain yksityisille kuluttajille suunnattuja verkko-kauppoja eli B2C (Business-to-Consumer). Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin yritysten välinen e-liiketoiminta eli B2B. Tutkittaessa asiaa esiin nousi erityisesti neljä keskeistä piirrettä, joilla on vaikutusta verkkokauppojen menestykseen. Nämä neljä asiaa ovat luottamus, turvallisuus, käytettävyys ja inhimillistämi-nen. Luottamus ei ole ongelmana perinteisten kauppojen kanssa, vaan lähinnä juuri verkkokaupoissa, joissa ei ole fyysistä kontaktia ihmisten välillä. Tämä on asia, joka vaikeuttaa luottamista verkossa ostamiseen. Luottamuksen yhteydes-sä on hyvä muistaa kaupat, jotka ovat ennen verkkokaupan perustamista toi-mineet normaaleina kauppoina. Näillä kaupoilla on aivan eri tilanne luotta-muksen suhteen, sillä ne ovat vakiinnuttaneet itselleen asiakaskunnan, joka luottaa kyseisiin kauppoihin. Tämän takia tällaisten kauppojen on paljon hel-pompaa perustaa verkkokauppa kuin niiden kauppojen, jotka aloittavat verk-kokaupan perustamisen aivan tyhjästä. Luottamukseen liittyy tiiviisti turvalli-suus. Ilman turvallisuuden tunnetta ei voi olla luottamusta. Erona näillä kah-della on se, että turvallisuutta voidaan tarjota kuluttajalle lähtökohtaisesti, kun taas luottamus pitää rakentaa ja se on pitkä ja aikaa vaativa prosessi. Käytettä-vyyden tarkoituksena on tarjota verkkokaupan asiakkaille mahdollisimman mutkaton ostosprosessi esimerkiksi tarjoamalla hyvät etsintätyökalut verkko-kaupassa. Inhimillistäminen taas liittyy siihen, että on tutkittu ihmisten asioi-van mieluummin toisten ihmisten kanssa kun koneiden. en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other elektroninen liiketoiminta en
dc.subject.other kuluttaja en
dc.subject.other sähköinen kaupankäynti en
dc.subject.other menestystekijät en
dc.subject.other verkkokauppa en
dc.subject.other yksityisille kuluttajille suunnattu (B2C) en
dc.title Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102251819
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record