Monimuoto-opiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Valtanen, Katja
dc.date.accessioned 2010-11-16T17:54:06Z
dc.date.available 2010-11-16T17:54:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1142780
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011163088 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25605
dc.description.abstract Tutkimuksen lähtökohtana on konstruktiivinen oppimiskäsitys. Tätä oppimiskäsitystä käytetään nykyisin yleisesti, koska oppija nähdään aktiivisena ja omatoimisena tiedon etsijänä. Nopea tekninen kehitys on mahdollistanut opetusmenetelmien käytön kehittämisen ja kokonaan uudenlaisen oppimisympäristön, verkko-opiskelun. Nykyisien teknisten apuvälineiden myötä on myös opetuksen menetelmiä ja sisältöjä kehitettävä. Opiskelun toteuttamiseen verkossa tarvitaan erityistä verkkopedago-giikkaa ja didaktiikkaa. Verkko-opettajalta ja -opiskelijalta vaaditaan uudenlaisia tietoja ja taitoja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kainuun kesäyliopiston järjestämän Kasvatustieteen approbaturin monimuoto-opiskeluna suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksia verkko-opintojen suorittamisesta. Tarkoituksena oli tutkia verkko-opiskelussa koettuja ongelmia opiskelijoiden näkökulmasta. Menetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. Tämän tutkimusmenetelmän käyttöä puolsi se, että vastaajat olivat maantieteellisesti laajalle alueelle hajaantuneet. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, joka lähetettiin sähköposti- ja postikyselynä, riippuen oliko käytettävissä vastaajien sähköpostiosoitetta. Kyselyn tulokset saivat tukea aikaisemmista verkko-opiskelua koskeneista tutkimuksista. Verkko-opiskelun ongelmat näyttäisivät olevan hyvin samanlaisia koko Suomessa. Tutkimuksessa esille tulleita opiskelijoiden kokemia verkko-opiskelun ongelmia olivat mm. tekniset ongelmat ja ohjauksen puute. Verkko-opiskelua tukevaa palautetta toivottiin myös enemmän. Verkko-opiskelun etuina vas-taajat pitivät sen riippumattomuutta ajasta ja paikasta. Ilmeisesti verkko-opiskelu oli vastaajille kriittisistä vastauksista huolimatta positiivinen kokemus, sillä kaikki vastaajat olivat valmiita osallistumaan uudestaan verkkokursseille, mikäli siihen olisi tarvetta. Tulosten luotettavuutta heikentää pieni kohderyhmä ja alhainen vastausprosentti. Tämän johdosta tutkimustulokset eivät ole kovin yleistettäviä. Tutkimusaineisto käsiteltiin tilastollisella analyysillä ja muuttujien väliset korrelaatiot pystyttiin selvittämään. Tutkimuksen luotettavuutta tukevat aikaisem-mat tutkimukset, joiden mukaan verkko-opiskelun ongelmat koettiin hyvin samanlaisina kuin tässä tutkimuksessa. Tämä tutkimus perustuu Sanna-Mari Nissisen ja Katja Valtasen tekemään kasvatustieteen laudatur-työhön Monimuoto-opiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta Kainuun kesäyliopistossa (2007). Alkuperäisestä työstä on poistettu luku 2.2. Muutamia yksittäisiä kappaleita on lisäksi poistettu sekä järjestystä muutettu. Lisäksi aiemmin liitteinä olleet taulukot on siirretty tutkimustulosten tarkastelun yhteyteen. Näihin muutostöihin on suostumus alkuperäisen tutkimuksen toiselta tekijältä.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other verkko-oppimisympäristö
dc.subject.other monimuoto-opetus ja -opiskelu
dc.subject.other avoin oppimisympäristö
dc.title Monimuoto-opiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011163088
dc.subject.ysa verkko-oppiminen
dc.subject.ysa verkko-opetus
dc.subject.ysa verkko-opiskelu
dc.subject.ysa oppimisympäristö
dc.subject.ysa monimuoto-opetus
dc.subject.ysa monimuoto-opiskelu
dc.subject.ysa opetusmenetelmät
dc.subject.ysa oppimateriaali
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record