"Mut mä oon kyllä suomalainen!" : tutkielma maahan muuttaneiden keinoista hankkia tunnustusta täysivaltaisina suomalaisina

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lepistö, Sini-Mari
dc.date.accessioned 2010-10-17T08:44:05Z
dc.date.available 2010-10-17T08:44:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1137873
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010172995 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25493
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee maahan muuttaneiden keinoja hankkia tunnustusta täysivaltaisina suomalaisina. Työni tavoitteena on selvittää, millaisin retorisin ja konkreettisen toiminnan keinoin maahan muuttaneet pyrkivät tunnustusta hankkimaan. Tutkimustehtävänäni on myös tehdä näkyväksi ja mallintaa teoreettisesti tämä aikaisemmalle tutkimukselle vieras ilmiö, jota nimitän uusisänmaallisuudeksi. Työlläni haluan asettaa kyseenalaiseksi nationalismitutkimuksessa vallalla olevan, muun muassa Benedict Andersonin (2007) esittämän väitteen, jonka mukaan identifikaation kohteena olevaan kansallisvaltioon pitäisi olla ”luonnollinen” eikä oman valinnan tuloksena syntynyt suhde. Pyrin osoittamaan, että ”luonnollinen” suhde voidaan rakentaa myös retorisin, performatiivisin keinoin. Työn primääriaineiston muodostavat kolmen maahan muuttaneen, suomen kansalaisuuden saaneen tai sitä hakevan miehen yksilöhaastattelut. Sekundaariaineistona olen käyttänyt suomalaisesta mediasta poimimiani otteita. Analyysini pohjautuu haastatteluaineistoon mediaotteiden toimiessa tulkintaa tukevina, valaisevina esimerkkeinä. Aineiston rooli työssä on välineellinen. Sen tehtävänä on toimia kulkuneuvona tai oppaana, jonka avulla piirrän karttaa tutkimastani sosiokulttuurisesta ilmiöstä. Ryhmien ja yksilöiden kuvauksen sijaan mielenkiintoni kohdistuu puheeseen, toimintaan ja intentioihin. Aineiston luentatapani pohjautuu Ruthellen Josselsonin (2004a) tulkitsemaan Paul Ricoeurin (1970, 1981) epäilyksen hermeneutiikkaan ja John Langshaw Austinin (1962) puheaktiteoriaan. Tarkoituksenani on edellä mainittujen teorioiden ohjaamana tarkastella informanttieni käyttämiä retorisia keinoja ja tulkita heidän puheitaan intentionaalisina tekoina. Käsitänkin informanttini pelaaja-poliitikkoina suomalaisuutta ja maahanmuuttoa käsittelevässä keskustelujen kentässä. Konkreettisen toiminnan ja retoriikan tasolla esiintyvät keinot, joilla informantit tavoitteeseensa pyrkivät, olen jaotellut kolmeen luokkaan: affirmatiiviseen myöntöön, negaation kautta määrittyvään erottautumiseen sekä neuvotteluun. Informantit yrittävät yhtäältä osoittaa sopivuuttaan suomalaiseksi ja toisaalta hälventää syntype-rän ja syntymämaan sanelemaa rajaa, joka erottaa heidät ”aitojen” kansakunnan jäsenten yhteisöstä. Tuomalla positiivisessa valossa esiin suomalaisiksi mielletyt piirteensä maahan muuttaneet tulevat usein uusintaneeksi stereotyyppistä kuvaa suomalaisuudesta. Sen sijaan, että he yrittäisivät kokonaan purkaa kansallisvaltiodiskurssia ja nationalismin idean mukaista kansallisen yhteisön määritelmää, he pyrkivätkin muuttamaan ja mukauttamaan niitä itselleen suosiollisemmiksi. Nationalismi saa näin uusia ilmenemismuotoja mutta ei osoita heikkenemisen merkkejä tapana jäsentää maailmaa ja ihmisten paikkaa siinä.
dc.format.extent 135 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other uusisänmaallisuus
dc.subject.other uussuomalaisuus
dc.title "Mut mä oon kyllä suomalainen!" : tutkielma maahan muuttaneiden keinoista hankkia tunnustusta täysivaltaisina suomalaisina
dc.title.alternative Tutkielma maahan muuttaneiden keinoista hankkia tunnustusta täysivaltaisina suomalaisina
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010172995
dc.subject.ysa Maahanmuutto
dc.subject.ysa integraatio
dc.subject.ysa nationalismi
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa puheaktiteoria
dc.subject.ysa tunnustus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.contributor.oppiaine Ethnology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record