Kasvatusta vai sosiaalityötä? : erityisopettajien näkemys koulukuraattorin roolista koulussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rytioja, Marleene
dc.date.accessioned 2010-06-23T10:11:53Z
dc.date.available 2010-06-23T10:11:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1131939
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006232143 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24488
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi peruskoulussa toimivat erityisopettajat ajattelevat koulukuraattorin roolin koulussa. Koulukuraattorin roolia tarkasteltiin kolmen kontekstin kannalta. Nämä olivat oppilashuoltoryhmä, kouluyhteisössä esiintyvien ongelmien ratkaiseminen ja kuraattorin työn merkitys erityisopettajan omalle työlle. Tutkimus on tehty nimenomaan erityisopettajien näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu koulukuraattorin työtä ja oppilashuoltoa käsittelevään aikaisempaan tutkimukseen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella kuraattorin ajatellaan toimivan koulussa sosiaalityöntekijän roolissa, jonka tehtävänä on kohdata oppilaiden sosiaalisia ongelmia ja konsultoida opettajia ongelmatilanteissa. Tutkimusaineisto kerättiin kolmen tutkimusongelman avulla. Näistä ensim-mäinen käsitteli koulukuraattorin roolia oppilashuoltoryhmässä. Toinen tutkimusongelma tarkasteli koulukuraattorin käyttämiä ongelmanratkaisukeinoja ja kolmas kuraattorityön merkitystä erityisopettajien omalle työlle. Tutkimusjoukkona olivat peruskouluissa toimivat erityisopettajat ja tutkimukseen osallistui 195 erityisopettajaa ympäri Suomen. Pääasiassa Likert-tyyppisistä väittämistä koostuneet muuttujat analysoitiin määrällisillä menetelmillä kuten pääkomponenttianalyysillä, ristiintaulukoinnilla, khiin neliö -testillä, Mann-Whitneyn U-testillä ja Kurskal-Wallisin -testillä. Avoimen kysymyksen vastaukset analysoitiin laadullisesti teemoittelemalla. Tutkimustulokset osoittivat, että erityisopettajat kokevat kuraattorin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi. Kuraattoriresurssit ovat kuitenkin liian pienet, jonka vuoksi kuraattorin rooli jää irralliseksi koulun arjesta. Tulosten perusteella koulukuraattorin rooli on osittain ristiriitainen, sillä erityisopettajat painottavat yhtä lailla sekä kasvattajan että sosiaalityöntekijän roolia. Erityisopettajien käsitykset erosivat jonkin verran toisistaan muun muassa työpaikan, kuraattoripalvelujen saatavuuden ja oppilashuoltoryhmään osallistumisen perusteella. Tämän tutkimuksen perusteella suurin osa erityisopettajista ajattelee kuraattorin toimivan koulussa oppilaiden kasvun tukijana sekä sosiaalityön asiantuntijana, keskittyvän työssään yksittäisten oppilaiden ongelmien ratkaisuun sekä tukevan erityisopettajaa oppilaiden elämäntilanteisiin liittyvien ongelmien kohtaamisessa.
dc.format.extent 76 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other koulukuraattori
dc.subject.other erityisopettaja
dc.subject.other yhteistyö
dc.subject.other oppilashuolto
dc.subject.other asiantuntijuus
dc.title Kasvatusta vai sosiaalityötä? : erityisopettajien näkemys koulukuraattorin roolista koulussa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006232143
dc.subject.ysa koulukuraattorit
dc.subject.ysa erityisopettajat
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa oppilashuolto
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record