"Rakastan, hellin ja vaadin, mutta välillä pinna palaa" : vanhemmuus pikkulapsiperheiden vanhempien kuvaamana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kärkkäinen, Pirkko
dc.date.accessioned 2010-05-26T13:19:59Z
dc.date.available 2010-05-26T13:19:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005261931 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23767
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla suomalaisten pikkulapsiperheiden vanhemmat kuvaavat omaa vanhemmuuttaan. Tavoitteena oli tutkia, millaisin käsittein ja sisällöin vanhemmat kuvailevat vanhemmuuttaan, voidaanko vanhemmuuskuvauksia ryhmitellä sekä millaisia yhtäläisyyksiä tai eroavuuksia isien ja äitien vanhemmuuskuvauksista löytyy. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia yhteyksiä vanhemmuuden kuvauksilla on aiemman tutkimuksen tuottamaan vanhemmuuskuvaan ja löytyykö kuvauksista kytköksiä vanhemmuustyyleihin. Tutkimus oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa pikkulapsiperheiden arkea kartoittanutta Paletti-tutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin vanhemmille suunnatulla avoimella kysymyksellä. Kyselylomakkeessa heitä pyydettiin kuvailemaan itseään vanhempana. Tutkimusaineiston muodosti 301 vanhemman kuvaukset. Heistä 188 oli äitejä ja 113 isiä. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Aineiston laajuudesta johtuen analysoinnin tukena hyödynnettiin myös tilastollisia menetelmiä, kuten prosentuaalisten osuuksien laskemista, ristiintaulukointeja ja χ2-testiä. Pikkulapsiperheiden vanhemmat osoittautuvat tyypillisimmillään melko lapsilähtöisiksi ja vanhemmuuden auktoritatiivisuutta esiin nostaviksi vanhemmiksi. Kuvauksissa korostuivat vanhemmuutta kuvaavina teemoina ensisijaisesti vanhemman lämpimyys, mutta myös vanhemmuuden kontrolloiva puoli. Isien kuvauksissa nousi vahvimmaksi seikaksi erityisesti lämpimyyden korostaminen. Äidit painottivat kuvauksissaan isiä vahvemmin molempia edellä mainittuja vanhemmuuden ulottuvuuksia. Lämpimyyttä kuvattiin kirjoittamalla lähinnä rakkaudesta, hellyydestä sekä vanhemmuuteen sitoutuneisuudesta, kuten huolenpidosta, ajan antamisesta, luotettavuudesta ja vastuullisuudesta. Lapsen kannustamista, ohjaamista sekä keskustelevaa ja neuvottelevaa vuorovaikutusta pidettiin myös tärkeänä. Kontrolloivuuttaan vanhemmat toivat esiin kirjoittamalla vaativuudestaan, tiukkuudestaan sekä rajojen ja sääntöjen asettamisesta. Lämpimyyden ja kontrolloivuuden lisäksi vanhemmat kuvasivat melko usein myös omaa rajallisuuttaan vanhempana. He kertoivat ajoittaisesta hermostumisestaan sekä väsymyksestä ja ajanpuutteesta johtuvasta riittämättömyyden tunteesta. Vanhemmat kokivat olevansa myös välillä epäjohdonmukaisia, periksiantavia ja ylihuolehtivia. Tätä teemaa toivat esiin enemmän äidit ja he kokivat hieman isä useammin epäonnistumisistaan myös syyllisyyttä. Vanhempien kuvauksista piirtyy esiin monivivahteinen, lapsilähtöinen ja ajoittain myös haasteellinen pikkulapsiperheiden vanhemmuus. Tuloksia yleistettäessä on kuitenkin huomioitava aineiston valikoituneisuus erityisesti vanhempien koulutustason suhteen.
dc.format.extent 57
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vanhemmuus
dc.subject.other vanhemmuustyyli
dc.subject.other pikkulapsiperheet
dc.subject.other vanhemmuuden uskomukset
dc.title "Rakastan, hellin ja vaadin, mutta välillä pinna palaa" : vanhemmuus pikkulapsiperheiden vanhempien kuvaamana
dc.title.alternative Vanhemmuus pikkulapsiperheiden vanhempien kuvaamana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005261931
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa lapsiperheet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos Psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record