Using music in EFL teaching at lower secondary education : teachers' experiences and opinions

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pasanen, Hanna
dc.date.accessioned 2010-05-08T16:54:56Z
dc.date.available 2010-05-08T16:54:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1129160
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005081721 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23392
dc.description.abstract HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KIELTEN LAITOS Hanna Pasanen USING MUSIC IN EFL TEACHING AT LOWER SECONDARY EDUCATION: TEACHERS’ EXPERIENCES AND OPINIONS Pro Gradu -tutkielma Englannin kieli Huhtikuu 2010 80 sivua + 3 liitettä Musiikki on tärkeä osa murrosikäisen nuoren elämää. Se mahdollistaa erilaisten tunteiden läpikäymisen turvallisesti omien suosikkilaulujen kautta ja erilaiset harraste- ja faniryhmät antavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ovat nuorille tärkeitä harrastuksia. Musiikkia voidaan myös käyttää englannin opetuksessa – musiikin eri sarat ovat lähes pohjaton lähde autenttiselle, ajankohtaiselle ja nuoria koskettavalle opetusmateriaalille. Kuitenkin sitä, missä määrin englannin opettajat Suomessa mu-siikkia tunneillaan käyttävät, on tutkittu vähän. Aiheesta on olemassa yksi aikaisempi tutkimus, ja sekin koskee opettajaopiskelijoita. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten musiikkia käyte-tään englannintunneilla, mitä sen avulla opetetaan ja miten yleistä musiikin käyttö on. Lisäksi tutkittiin millä perustein opettajat valitsevat käytettävän musiikin ja mistä he sen saavat, sekä mitkä musiikkigenret ovat suosituimpia. Edelleen selvitettiin, minkälaisia mielipiteitä opettajilla on musiikin käytöstä, erityisesti koskien oppilai-den reagointia musiikin käyttöön, musiikin avulla aikaansaatuja oppimistuloksia sekä musiikin käytettävyyttä ja monipuolisuutta lisämateriaalina. Tutkielman tutkimusaineisto kerättiin elektronisella kyselylomakkeella, johon vastattiin Jyväskylän yliopiston Korppi-järjestelmässä. Vastauspyyntö lähetet-tiin sähköpostitse 350 Länsi-Suomen läänissä opettavalle opettajalle ja vastauksia saatiin 118. Aineiston analyysissä käytettiin kvantitatiivisia perusmenetelmiä, ja tulokset esitettiin deskriptiivisesti frekvensseinä ja prosentteina. Vapaaehtoiset, avoimet lisäkysymykset analysoitiin kvalitatiivisesti. Reliabiliteetti selvitettiin Cronbachin alphoilla. Tutkimuksessa saatiin selville, että musiikkia käytettiin eri kielitaidon osa-alueiden harjoitteluun useimmiten pari kertaa lukukaudessa per erilainen musiik-kia hyödyntävä opetusmetodi. Luetun ja kuunnellun ymmärtämistä harjoiteltiin eni-ten aukkotehtävien avulla, ääntämistä laulamisen avulla, sanastoa etsimällä tiettyyn teemaan liittyvää sanastoa, kielioppia opeteltiin etsimällä sanoista esimerkkejä, kes-kustelua harjoiteltiin levyraadin avulla, kohdealueen kulttuurista opittiin musiikillis-ten näytteiden avulla ja kirjoittamista harjoiteltiin kääntämällä laulun sanoja joko suomeksi tai englanniksi. Lisäksi musiikkia käytettiin usein taustamusiikkina, tauko-musiikkina tai johdantona uuteen aiheeseen. Musiikkia valittaessa tärkeimmät kritee-rit olivat saatavuus, käyttötarkoitus ja sanat. Eniten käytettiin oppikirjasarjojen musiikkia. Suosituimmat musiikkigenret olivat pop ja rock. Opettajien mielipiteistä selvisi, että heidän mielestään oppilaat suhtautuivat musiikin käyttöön positiivisesti ja oppimistulokset olivat hyviä, mutteivät poikkea merkittävästi normaalin opetuksen aikaansaamista oppimistuloksista. Opettajien mielestä musiikin käyttö oli sinänsä helppoa, mutta teetti ylimääräistä työtä. He totesivat musiikin olevan monipuolinen lisämateriaali, mutta heillä oli joskus vaikeuksia keksiä sille erilaisia käyttötapoja.
dc.format.extent 105 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other language education
dc.subject.other English teaching
dc.subject.other music
dc.title Using music in EFL teaching at lower secondary education : teachers' experiences and opinions
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005081721
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa musiikki
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record