Haasteena kouluyhteisön hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri : tapaustutkimus liikunnan ja terveystiedon opettajataustaisen rehtorin muutosjohtamisesta yläkoulussa.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Latvala, Eero
dc.date.accessioned 2010-04-28T14:47:41Z
dc.date.available 2010-04-28T14:47:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1128698
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201004281609
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23303
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Latvala, E. 2010. Haasteena kouluyhteisön hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri – tapaustutkimus liikunnan ja terveystiedon opettajataustaisen rehtorin muutosjohtamisesta yläkoulussa. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 121 s. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhden liikunnan ja terveystiedon opettajataustaisen rehtorin muutosjohtajuuden ja -johtamisen vaikutusta koulunsa toimintakulttuuriin. Keskeisinä tutkimustehtävinä oli selvittää, millaisia muutoksia tutkimuskohteena olleen koulun toimintakulttuurissa oli nykyisen rehtorin aikana tapahtunut, ja mikä oli hänen roolinsa näiden muutosten toteutumisessa. Rehtorin roolin hahmottamiseksi tutkimuksessa kuvattiin liikunnan ja terveystiedon opettajuuden antia hänen johtajuudelleen sekä rehtorin pedagogista johtajuutta ja muutosjohtajuutta. Lisäksi tavoitteena oli tutkia sisältääkö koulun nykyinen toimintakulttuuri sekä rehtorin johtajuus kouluyhteisön pedagogista hyvinvointia edistäviä eli oppijoiden yhteisöön liitettäviä piirteitä. Tutkimuksessa käytettiin koulusta peitenimeä Ryhtilän koulu ja rehtorista peitenimeä Rexi. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto muodostui pääosin Rexin, neljän Ryhtilän koulun opettajan sekä kunnan opetustoimenjohtajan puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Haastattelut tehtiin keväällä 2007. Lisäksi aineistoon kuului Rexin täyttämä kyselylomake sekä muistiinpanot tutkijan ja Rexin ensimmäisestä tapaamisesta. Tieteenfilosofinen lähestymistapa tutkimusaineistoon oli hermeneuttinen. Aineiston analyysissa tukeuduttiin teoriasidonnaiseen analyysiin, ja aineis-to analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn periaatteella. Tutkimuksen mukaan Rexin oppiainetaustalla, liikunnan ja terveystiedon opetta-juudella, oli merkittävä vaikutus hänen johtamiskäyttäytymisensä ja johtamisfilosofiansa muotoutumiselle. Liikunnanopettajuus edisti monella tapaa Rexin johtamisvalmiuksien kuten ennakointi- ja stressinhallintataitojen, yllätysten sietokyvyn, päätöksentekokyvyn sekä asioiden ja ihmisten organisointiin liittyvien taitojen kehittymistä. Terveystiedon opettajuus antoi puolestaan Rexille aineksia oppilaslähtöisyyttä ja kouluyhteisön hyvinvointia korostavan johtamisfilosofian rakentamiseen. Rexin johtajuudesta löytyi useita pedagogisessa johtajuudessa ja muutosjohtajuudessa olennaisia piirteitä, mutta toisaalta myös selkeitä kehittymiskohteita. Kokonaiskuva Rexin johtajuudesta muodostui kuitenkin myönteiseksi. Ryhtilän koulun toimintakulttuurissa tapahtui Rexin johtamiskauden aikana selkeä muutos myönteisempään suuntaan. Koulun vuorovaikutus-, opetus- ja hallintokulttuurit muuttuivat avoimemmiksi, ja samalla sekä oppilaiden että opettajien oppimis- ja työskentelyilmapiirit parantuivat. Koulun muutos kiteytyi hyvinvoinnin valitsemiseen koulun toimintaa ohjaavaksi ydinteemaksi, ja tämän pohjalta muodostuneeseen yhteisöllisyyden tunteeseen. Rexillä oli erittäin merkittävä ja näkyvä, joskin teoriataustan valossa myös kysymyksiä herättävä rooli Ryhtilän koulun toimintakulttuurissa tapahtuneitten muutosten toteutumisessa. Koulun nykyinen toimintakulttuuri ja Rexin johtajuus sisälsivät useita pedagogiseen hyvinvointiin ja oppijoiden yhteisöön liitettäviä piirteitä, joista tärkeimmät liittyivät yhteisön jäsenten yksilö- ja yhteisötasolla kokemiin tunteisiin. Näitä olivat osallisuuden ja toimijuuden pohjalta kehittyvä tunne yhteenkuuluvuudesta eli yhteisöllisyydestä sekä tätä seuraava turvallisuuden tunne. Toisaalta Rexin johtajuudessa ja koulun toimintakulttuurissa oli suhteessa pedagogiseen hyvinvointiin ja oppijoiden yhteisöön vielä kehittämisen varaa.
dc.format.extent 121 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other liikunnan ja terveystiedon opettajuus
dc.subject.other koulun johtaminen
dc.subject.other pedagoginen johtajuus ja -johtaminen
dc.subject.other muutosjohtajuus ja -johtaminen
dc.subject.other toimintakulttuuri
dc.subject.other pedagoginen hyvinvointi
dc.subject.other oppijoiden yhteisö
dc.title Haasteena kouluyhteisön hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri : tapaustutkimus liikunnan ja terveystiedon opettajataustaisen rehtorin muutosjohtamisesta yläkoulussa.
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201004281609
dc.subject.ysa liikunnanopettajat
dc.subject.ysa terveystieto
dc.subject.ysa koulunjohtajat
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa rehtorit
dc.subject.ysa pedagoginen johtaminen
dc.subject.ysa muutosjohtaminen
dc.subject.ysa toimintakulttuuri
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record