Sensorisen integraation intervention vaikutukset lasten toimintaterapiassa : systemoitu kirjallisuuskatsaus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Halonen, Anu
dc.contributor.author Juvonen-Sorri, Virpi
dc.date.accessioned 2010-03-16T10:16:41Z
dc.date.available 2010-03-16T10:16:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1125121
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201003161323 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23035
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sensorisen integraation intervention vaikutuksia lasten toimintaterapiassa, koota ja päivittää tietoa sekä tuoda esille tutkimustulosten kliinistä merkitystä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemoitua kirjallisuuskatsausta. Tiedonhaku tehtiin sähköisistä tietokannoista Medline, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cinahl ja PsycINFO ajalta 1996–2008. Lisäksi tehtiin viitehaku valintakriteerit täyttävistä artikkeleista sekä aikaisemmista systemoiduista katsauksista. Tutkimusten valinnassa käytettiin tutkimusjoukkoon, interventioon, tulokseen ja tutkimusasetelmaan liittyviä sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Tutkimusten valinnan ja tiedonpurun suoritti kaksi itsenäistä tutkijaa. Aineiston analyysissa käytettiin kuvailevaa synteesiä, jonka tavoitteena oli koota ja järjestää aineisto uuteen muotoon. Alkuperäistutkimusten laatua tarkasteltiin Law ym. (1998) kvantitatiivisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin kaavakkeen pohjalta sekä tutkimusasetelman soveltuvuuden ja harhan lähteiden näkökulmasta. Tutkimusaineistosta nousi selkeästi esille viisi kohderyhmää: laaja-alaiset kehityshäiriöt, keskittymisvaikeudet, aistisäätelyhäiriöt, kehityksellinen koordinaatiohäiriö ja oppimisvaikeudet. Miller ym. (2007) tutkimuksessa tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia saatiin aistisäätelyhäiriöiden osalta keskittymiseen ja kognitiivisiin/sosiaalisiin taitoihin, kun sensorisen integraation terapiaa verrattiin toiseen interventioon tai ei terapiaa saaneiden ryhmään. Lisäksi SI-terapiaryhmä saavutti GAS-menetelmällä asetetut yksilölliset tavoitteensa tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin vertailuryhmät. Pfeiffer ym. (2008) tutkimuksessa interventiolla saavutettiin tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia käyttäytymisen säätelyyn ja metakognitiivisiin taitoihin kontrolliryhmään verrattuna. Kohderyhmänä olivat lapset, joilla oli keskittymisvaikeuksia ja interventiona oli aktiivityynyn käyttäminen koulutyöskentelyn aikana. Leemrijse ym. (2000) tutkimuksessa todettiin Le Bon Depart-terapia tilastollisesti vaikuttavammaksi motoriseen suoriutumiseen kuin SI-terapia ja vanhempien arviointiin perustuen terapiat yhtä vaikuttaviksi, kun kohderyhmänä oli kehityksellinen koordinaatiohäiriö. Esikokeellisissa tutkimusasetelmissa positiivista muutosta saavutettiin tarkkaavaisuuteen, toimintaan sitoutumiseen, adaptiiviseen käyttäytymiseen, motoriikkaan ja käyttäytymisen säätelyyn eri kohderyhmillä. Sensorisen integraation intervention vaikuttavuustutkimuksen haasteita ovat tutkimusasetelman valinta ja tutkimusten metodologinen laatu. Tämän systemoidun katsauksen perusteella tutkimusnäyttö SI-intervention vaikuttavuudesta on suuntaa antava. Näyttöön perustuvaan työskentelyyn tarvitaan tutkimusnäytön lisäksi ammatillista kokemusta ja asiakkaan näkökulman huomioimista.
dc.format.extent 57 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sensorisen integraation terapia
dc.subject.other vaikuttavuus
dc.subject.other kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.other toimintaterapia
dc.title Sensorisen integraation intervention vaikutukset lasten toimintaterapiassa : systemoitu kirjallisuuskatsaus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201003161323
dc.subject.ysa sensorisen integraation terapia
dc.subject.ysa vaikuttavuus
dc.subject.ysa toimintaterapia
dc.subject.ysa näyttöön perustuva hoitotyö
dc.subject.ysa lapset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Occupational therapy en
dc.contributor.oppiaine toimintaterapia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record