English language teachers' job satisfaction in upper secondary schools in Finland

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaski, Hannele
dc.date.accessioned 2009-06-17T11:14:12Z
dc.date.available 2009-06-17T11:14:12Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20323
dc.description.abstract  Opettajien työtyytyväisyyttä on yleisesti ottaen tutkittu jonkin verran, mutta tiettyjen kouluaineiden opettajien työtyytyväisyyteen ei ole kiinnitetty huomiota juuri lainkaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää englannin opettajien työtyytyväisyyden tasoa suomalaisissa lukioissa. Tutkielma perustuu Herzbergin määritelmään työtyytyväisyydestä sekä hänen teoriaansa siitä, mitkä tekijät työssä koetaan tyydyttäviksi ja mitkä epätyydyttäviksi (motivation-hygiene theory). Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena sähköpostitse, ja siihen osallistui 10 englannin kielen lukio-opettajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuskyselykaavake oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa sisälsi 10 avokysymystä, ja toisessa osassa osallistujia pyydettiin arvioimaan numeroasteikolla opettajan työhön liittyvien tekijöiden vaikutusta työtyytyväisyyteensä. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista englannin kielen lukioopettajista oli tyytyväisiä tai todella tyytyväisiä työhönsä. Sellaiset opettajan työhön liittyvät fyysiset olosuhteet ja asiat, kuten työtilat, opetusvälineet, opetusmateriaalit, opetusryhmien koko, työtuntien määrä, lomat, palkka ja työn määrä olivat merkityksellisimpiä vaikuttajia opettajien työtyytyväisyyteen. Opettajan työhön kuuluvista sosiaalisista piirteistä tärkeimmiksi vaikuttajiksi työtyytyväisyyden kannalta nousivat suhteet kollegoihin ja rehtoriin sekä heiltä saatu tuki, suhteet oppilaisiin ja heiltä saatu arvostus. Hallinnollisesta ja uranäkökulmasta katsottuna tärkeimpiä vaikuttajia olivat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, itsensä kehittäminen työssä ja vastuullisten työtehtävien saanti. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että eniten tyytymättömyyttä englannin lukio-opettajan työssä aiheuttavat palkka, kiire, fyysinen työympäristö, lisääntyvä työn määrä, kausittainen työn kasaantuminen ja isot opetusryhmät. Tutkimuksen tulokset korreloivat osittain Herzbergin työtyytyväisyysteorian kanssa. Herzbergin mukaan eniten työtyytyväisyyteen vaikuttavat työn abstraktit motivation tekijät, mikä kävi ilmi myös tämän tutkimuksen tuloksista. Kuitenkin osa edellä mainituista Herzbergin työhön liittyvistä tekijöistä ei ollut tähän tutkimukseen osallistuneille opettajille merkityksellisiä työtyytyväisyyden kannalta. Herzbergin mukaan fyysisemmät työn hygiene tekijät eivät ole yhtä tärkeitä työtyytyväisyydelle verrattuna motivation tekijöihin. Tässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin niillä olevan tärkeä merkitys opettajien työtyytyväisyyteen.  en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other job satisfaction en
dc.subject.other language education en
dc.title English language teachers' job satisfaction in upper secondary schools in Finland
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200906171739
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record