E20 5 Vöyri 1710

Petter Uhmin


GEOMETRISK AFRITNING öfwer Tårparen Åke Erickson uppå Rökios bys skogs skata I Wörå Sochn. Affattat efter Hans Exellences högt Wälborne Herr Baron General Major och Landshöfdingen Hr Lorentz Clerkz skift(elig) Ordres af d: 10 Martii A: 1710 huru wida det star utom bohl byns präpidice

att mättas till Nybygge eller intet, så är till befinnandes att denne bem(mälte) Åke Erichson wid Träskes Stranden, kring om Rökiobors Gamble Torweds

dähl Upbrukat Åker som Chartan Uthwisar, och Synes oförgripeligen att intet Nybygge ställe kan der uprättas, emedan ingen dugel(ig) lägenhet kan der till finnas och ähr han, dhe Rökio boor till stoor mehn? och hindet.Uudistilallisen tontilla rökiöläisten vanha tervahauta (kartassa)

Träsket = Reutkas Träsket


  1. Åke Erichssons Tårpställe, uppå Rökio bys skatan

Åker

  1. Åkeren som han Upbrukat af bohlbyyns Törf-

wedz dahla Platz, och är dem till stoort präjapice, består

af Mäst sandiord …………………………………………….. 23 cap

  1. Åkeråmbnä af ditto iord måhn, Mycket Lågländt doch Me-

nar han deet åker uptaga …………………………………….. 5 ¼

  1. Åker ämbnä af förre iord Måhn ……………. …………….13 ½

  2. Noch Åkerämbnä, som han tänckt Upbruka, men är

Stenigt och Lågt Landh …………………………………….. 15

Widare Lägenheet till åker finnes intet